Nord Universitet

Nord Universitet

6IUB, Ulykkesberedskap - spesialutdanning

6IUB, On-the-road safety course

Fakta

 • Omfang

  6 Studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  -

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Trafikklærerutdanning

 • Emneansvarlig

  Per Haukeberg
  Kåre Robertsen
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet

Emneinnhold

Emnet skal gi studenten et egnet sett av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse for å gjennomføre undervisning om Ulykkesberedskap i tråd med trafikkopplæringsforskrift og læreplan

Forventet læringsutbytte

Supplerende opplysninger

Studentene må disponere klær, sko og eventuelt annet utstyr tilpasset utendørs aktiviteter.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført over en uke - fem dager.
Undervisningen bygger på kursdeltakerens forutsetninger og erfaringer.
Fagstoff blir tilegnet gjennom forelesning, gruppearbeid, diskusjon, erfaringsdeling og refleksjon. Det legges vekt på at studentene er aktive gjennom kunnskapsdeling, diskusjoner, læringsoppgaver og refleksjoner.

Studentenes egne forutsetninger og erfaringer er viktige ressurser som benyttes aktivt. Studentene skal ta betydelig ansvar for og i egen læring, både gjennom selvstendig arbeid og sammen med medstudenter. Læringsarbeidet foregår ved dialog og kunnskapsdeling, klasseromsundervisning, gruppearbeid, praktiske øvelser, presentasjoner og individuelle øvinger.

Kostnader

Det er studieavgift på emnet

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 3 2
Kommentar Tre obligatoriske gruppeoppgaver, hvorav to må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Oppgave(r)
Kommentar Gruppearbeid knyttet til praktiskpedagogisk arbeid. Arbeidet krever deltakelse i så vel planlegging som fremlegging og kursevaluering.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Rapport Individuell Bestått / ikke bestått % Nei
Kommentar En didaktisk rapport knyttet til planlegging og gjennomføring av opplæring i emne ulykkesberedskap. Rapportens innhold bør ikke overstige 10 sider. Font Times New Roman 12 pkt med linjeavstand 1,5 og normal margsetting.
Intern sensur
Arbeidskrav må være godkjent og eksamen bestått for å få endelig karakter.