Nord Universitet

Nord Universitet

BIO140, Genetikk, atferd og evolusjon

BIO140, Genetics, Ethology and Evolution

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Husdyr og utmark

 • Emneansvarlig

  Rolf Terje Kroglund
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Emnet gir en innføring i strukturen og funksjonen til eukaryote og prokayote celler. Det fokuseres spesielt på hvordan genetiske egenskaper overføres fra foreldre til avkom, oppbygningen av DNA og hvordan DNA blir overført til RNA og proteiner. Studentene får en innføring i evolusjonsteori, artsdannelse og utviklingen av populasjoner. Det gis også en grundig innføring i sentrale etologiske prinsipper. Sentrale tema er blant annet instinkt og læring, kommunikasjon, gruppeadferd, seksuell seleksjon og hjelperadferd.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, laboratorieøvinger og oppgaveløsning.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Rapport(er) 3 3
Kommentar Rapport fra tre obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen Individuell 5 timer A-F 100% Nei Ingen
Kommentar Intern sensur.

Pensum

Pensumlitteratur

Davies, Nicholas B. , John R. Krebs, Stuart A. West (2012). An introduction to behavioural ecology. (4th ed.). Chichester: Wiely-Blackwell.
ISBN 978-1-4051-1416-5
Reece, J.B., Taylor, M.R., Simon, E.J. & Dickey, J.L. (2015). Campbell biology : concepts & connections. (8th ed). San Francisco: Pearson.
ISBN 9781292057804
7. utg. kan også brukes