Nord Universitet

Nord Universitet

DMN120, Bevegelse 1

DMN120, Movement 1

Fakta

 • Omfang

  9 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Teater

 • Emneansvarlig

  Eirik Nilsen Brøyn
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Emneinnhold

Emnet skal gi studenten forståing for kroppen som instrument i høve til å uttrykkje seg som skodespelar. Det første året vil ta føre seg basisteknikkar og gi studenten fokus på førebuing, uttrykk gjennom kroppen, kroppskontroll og medvit og sensitivitet i spel. Undervisninga vil både ha fokus på individet og på arbeid i gruppe. Studenten vil få erfaring med bevegelse og dynamikken til rørslene gjennom ulike teknikkar. Faget gir studenten innsikt i trening, ernæring og korleis kroppen er bygt opp, og studenten får høve til å arbeide opp ein robust fysisk base. Faget skal gi studenten eit rikt bevegelsesrepertoir, og innsikt i teknikkar frå ulike tidsepokar og sangre som seinare kan nyttast til karakter og rollebygging.

Innhald

Forventet læringsutbytte

Studenten skal:

Kunnskap

Ferdigheiter

Generell kompetanse

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Oppvarming. Personleg og kollektiv undersøking av rørsle. Trening. Observasjon og refleksjon.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Utøvende aktivitet Individuell Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar Ferdigheitsprøve individuelt og i grupper. Felles evaluering og refleksjon rundt arbeidet.

På eit vitnemål vil karakteren i emnet DMN120 Bevegelse 1, DMN220 Bevegelse 2 og DMN320 Bevegelse 3 bli slått saman til èin karakter.