Nord Universitet

Nord Universitet

DMN160, Teori og kunstfag 1

DMN160, Theory and art 1

Fakta

 • Omfang

  3 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Teater

 • Emneansvarlig

  Eirik Nilsen Brøyn
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Emneinnhold

Emnet skal gi studenten innsikt i viktige føresetnader for teatret. Fokus på samspelet mellom samfunnsmessige og kulturelle mekanismar i samtida og i eit historisk perspektiv. Norsk og europeisk kulturhistorie vil vere viktige fagkomponentar, samstundes som det er eit mål å ha fokus utanfor Europa og trekkje parallelle linjer til andre kulturar. Dramaturgiatet på Det Norske Teatret har ansvaret for undervisninga, som i stor grad vil bli knytt opp til produksjonar som vert planlagde og gjennomførde på teatret. Emnet vil ha visse allmenndannande aspekt, men skal også ta føre seg spesifikke problemstillingar for teaterkunsten. Emnet vil trekkje opp sentrale linjer i teaterhistoria, og gå gjennom produksjonsmessige føresetnader for ulike formidlingsarenaer.

Innhald

Forventet læringsutbytte

Studenten skal:

Kunnskap

Ferdigheiter

Generell kompetanse

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Førelesingar, ekskursjonar, oppgåveskriving og lesing av dramatiske tekstar.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Utøvende aktivitet Individuell Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar Innleveringer/presentasjoner i løpet av året som på slutten av semestret dannar grunnlaget for vurderinga.

På eit vitnemål vil karakteren i emnet DMN160 Teori og kunstfag 1, DMN260 Teori og kunstfag 2 og DMN360 Teori og kunstfag 3 bli slått saman til èin karakter.