Nord Universitet

Nord Universitet

DMN230, Stemme, tale, språk 2

DMN230, Language 2

Fakta

 • Omfang

  9 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Teater

 • Emneansvarlig

  Eirik Nilsen Brøyn
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Emnet inneheld tre fagkomponentar; stemme, tale/diksjon og språk.
Studentane skal vidareutvikle treningsprogrammet med øvingar for utvikling av stemma. I løpet av andre studieåret skal alle ha sett saman eit individuelt tilpassa øvingsprogram for oppvarming til rollearbeid. Studentane skal gjennom praktisk øvingsarbeid vidareutvikle ferdigheiter i fonetikk, språk og
diksjon. Dette vert sett i samanheng med tekst og rollearbeid i dei ulike rolleperiodane. Vidareutvikling av metodisk medvitsgjering av eige språk. Arbeidet med å utvikle nynorsk
som scenespråk blir intensivert. Vidareføring av metode for å meistre ulike dialektar i scenisk samanheng.
Studentane vil lære om språklydar i ulike rom, og teknikkar for å tilpasse projisering av stemma og teksten.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Ferdigheiter

Generell kompetanse

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisninga vil gå føre seg individuelt, i par og i grupper. Ho vil vere både lærarstyrt og
eigendriven med øvingsarbeid.
Studentane vil arbeide med å lytte til kvarandre, og attskape lydar.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Utøvende aktivitet Individuell Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar Arbeidet til studentane blir vurdert gjennom heile semesteret og med endeleg
vurdering ved semesterslutt.

På eit vitnemål vil karakteren i emnet DMN130 Stemme, tale, språk 1, DMN230 Stemme,
tale, språk 2 og DMN330 Stemme, tale, språk 3 bli slått saman til èin karakter.