Nord Universitet

Nord Universitet

DMN250, Song og musikk 2

DMN250, Song and music 2

Fakta

 • Omfang

  3 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Teater

 • Emneansvarlig

  Eirik Nilsen Brøyn
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Emnet utviklar vidare dei musikalske ferdigheitene til studenten, gir innsikt i og trening av
eiga songstemme. Studentane får øving i å integrere musikalitet i den sceniske uttrykket. I
andre studieåret vil faget i aukande grad stø opp under, og rette seg inn mot, skodespelarfaget.

Innhald

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Ferdigheiter

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Musikalsk utprøving i rollearbeid
Arbeid med repertoar
Individuelle songtimar
Fellessong

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Utøvende aktivitet Individuell Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar Arbeidet til studentane blir vurdert gjennom heile semesteret og med endeleg
vurdering ved semesterslutt.

På eit vitnemål vil karakteren i emnet DMN150 Song og musikk 1 og DMN250 Song og
musikk 2 bli slått saman til èin karakter.