Nord Universitet

Nord Universitet

DMN360, Teori og kunstfag 3

DMN360, Theory and art 3

Fakta

 • Omfang

  3 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Teater

 • Emneansvarlig

  Eirik Nilsen Brøyn
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Emnet skal gi studenten innsikt i viktige føresetnader for teatret, og setje teatret inn i eit samfunnsperspektiv. Emnet skal utfordre studenten til refleksjon og medvitsgjering. Dramaturgiatet på Det Norske Teatret har ansvaret for undervisninga, som i stor grad vil bli knytt opp til produksjonar som vert planlagde og gjennomførde på teatret. I det tredje studieåret vil fleire periodar av skodespelarfaget vere ein del av produksjonane i repertoaret. Teorifaget skal stø opp under arbeidet til studentane i produksjonane. Ein vil gå gjennom føresetnadene for produksjon til ulike formidlingsarenaer, saman med ordningar for finansiering.

 

Forventet læringsutbytte

I løpet av det tredje studieåret skal studenten ha fått innsikt i føresetnader for produksjon til teater- og filmfeltet, og blitt utfordra til refleksjon kring kunstpolitikk. Studenten skal òg verte medviten om ulike sjangrar og uttrykksformer, og ha perspektiv på eigne føresetnader for uttrykk.

Kunnskap

Ferdigheiter

Generell kompetanse

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Førelesing, egen fordjuping, observasjon og refleksjon.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Utøvende aktivitet Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar Arbeidet til studentane blir vurdert gjennom heile semesteret og med endeleg vurdering ved semesterslutt.

På eit vitnemål vil karakteren i emnet DMN160 Teori og kunstfag 1, DMN260 Teori og kunstfag 2 og DMN360 Teori og kunstfag 3 bli slått saman til èin karakter.