Nord Universitet

Nord Universitet

GEO1041, Kartografi

GEO1041, Cartography

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  -

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Ivar Svare Holand
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Emneinnhold

Emnet gir en innføring i kart som en måte å kommunisere på og som et praktisk redskap. Det gir videre en introduksjon til behandling av geografiske data i geografiske informasjonssystemer (GIS) og andre verktøy, samt grunnleggende statistiske metoder knyttet til slik anvendelse. 

Leksjonene omfatter

Emnet inngår i bachelorgradsstudiene og årsstudiene i naturforvaltning og utmarksforvaltning, halvårsstudiet i GIS. og årsstudiet i geografi.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Utmarks- og naturforvaltningsstudiet: Undervisning ved studiestedet og øvinger.
Geografiske informasjonssystemer: Nettbasert undervisning og øvinger, samt en samling i høstsemesteret med forelesning og øving (i sammenheng med samling for emnet Geografisk informasjonsbehandling).
Årsstudium i geografi: Nettbasert undervisning og øvinger, samt to samlinger i høstsemesteret med forelesninger og øvinger (inngår i samlingene for årsstudiet i geografi)

Kostnader

Kostnader må påregnes der emnet inngår i samlingsbaserte studier. Det vil være kostnader knyttet til transport og opphold på samlingene, og studentene må ha datamaskiner hvor GIS programvare (QGIS) kan installeres. Programvare og data til bruk i faget koster ikke noe.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 2 2
Kommentar To obligatoriske innleveringer som må være godkjent for at studenten skal få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 5 timer A-F 100% Nei Det er ikke begrensninger på hjelpemidler, men kart som studentene skal lage skal være kartografisk utformet av studenten selv.
Kommentar Intern sensur

Pensumlitteratur

Rød, Jan Ketil (2009). Verktøy for å beskrive verden: statistikk, kart og bilder. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Kap. 1-5 og 9-11
ISBN 978-82-5192-410-8
Nilsen, Steinar (2016). Presentasjon. I K. Grinderud & A. C. Haavik-Nilsen (Red.), GIS : geografiens språk i vår tidsalder. (2. utg., s. 176-203). Bergen: Fagbokforl.
ISBN 978-82-450-1995-7
Figur 5.4 inneholder en feil. Kriteriet for at et datamateriale er på intervallnivå er ikke som figuren viser, at det er inndelt i intervaller. Kriteriet er at verdier kan angis på en ekvidistant skala slik at avstand mellom verdiene kan måles.

Tilleggsinformasjon

Materiale som er delt ut på forelesninger eller lagt ut i Fronter er også pensum.

Tilleggsinformasjon

Materiale som er delt ut på forelesninger eller lagt ut i Fronter er også pensum.

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
GEO104 5
GEO110 5