Nord Universitet

Nord Universitet

GEO1041, Kartografi

GEO1041, Cartography

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  -

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Ivar Svare Holand
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Emneinnhold

Emnet gir en innføring i kart som en måte å kommunisere på og som et praktisk redskap. Det gir videre en introduksjon til behandling av geografiske data i geografiske informasjonssystemer (GIS) og andre verktøy, samt grunnleggende statistiske metoder knyttet til slik anvendelse. 

Leksjonene omfatter

Emnet inngår i bachelorgradsstudiene og årsstudiene i naturforvaltning og utmarksforvaltning, halvårsstudiet i GIS. og årsstudiet i geografi.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Utmarks- og naturforvaltningsstudiet: Undervisning ved studiestedet og øvinger.
Geografiske informasjonssystemer: Nettbasert undervisning og øvinger, samt en samling i høstsemesteret med forelesning og øving (i sammenheng med samling for emnet Geografisk informasjonsbehandling).
Årsstudium i geografi: Nettbasert undervisning og øvinger, samt to samlinger i høstsemesteret med forelesninger og øvinger (inngår i samlingene for årsstudiet i geografi)

Kostnader

Kostnader må påregnes der emnet inngår i samlingsbaserte studier. Det vil være kostnader knyttet til transport og opphold på samlingene, og studentene må ha datamaskiner hvor GIS programvare (QGIS) kan installeres. Programvare og data til bruk i faget koster ikke noe.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 2 2
Kommentar To obligatoriske innleveringer som må være godkjent for at studenten skal få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 5 timer A-F 100% Nei Det er ikke begrensninger på hjelpemidler, men kart som studentene skal lage skal være kartografisk utformet av studenten selv.
Kommentar Intern sensur.

Pensum

Pensumlitteratur

Rød, Jan Ketil (2009). Verktøy for å beskrive verden: statistikk, kart og bilder. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Kap. 1-5 og 9-11
ISBN 978-82-5192-410-8
Nilsen, Steinar (2016). Presentasjon. I K. Grinderud & A. C. Haavik-Nilsen (Red.), GIS : geografiens språk i vår tidsalder. (2. utg., s. 176-203). Bergen: Fagbokforl.
ISBN 978-82-450-1995-7
Figur 5.4 inneholder en feil. Kriteriet for at et datamateriale er på intervallnivå er ikke som figuren viser, at det er inndelt i intervaller. Kriteriet er at verdier kan angis på en ekvidistant skala slik at avstand mellom verdiene kan måles.

Tilleggsinformasjon

Materiale som er delt ut på forelesninger eller lagt ut i Fronter er også pensum.

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
GEO104 5
GEO110 5