Nord Universitet

Nord Universitet

GEO111, Naturgeografi

GEO111, Physical Geography

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Anne Wally Ryan
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Emneinnhold

Emnet vektlegger en innføring i geomorfologi, forklaring av landformdannelse. Andre sentrale tema er løsmasser, vegetasjon, vær og klima. Kjennetegnet ved naturgeografi er at det er disiplinoverskridende og opptatt av sammenhenger mellom faktorene i naturmiljøet, i et tid-rom perspektiv.

Innhold

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Emnet er basert på samlinger og nettundervisning med innleveringsoppgaver og diskusjonsgrupper. Samlingene legger vekt på forelesninger og ekskursjoner.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 2 2
Kommentar To innleveringer må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Fordypningsoppgave Individuell 3 uker A-F 100% Nei
Kommentar Intern sensur.

Pensum

Pensumlitteratur

Dahl, Rolv, Harald Sveian og Morten K. Thoresen (red.) (1997). Nord-Trøndelag og Fosen : geologi og landskap. Trondheim: Norges geologiske undersøkelse.
ISBN 82-7385-170-2
http://www.nb.no/nbsok/nb/c4fce8ff9c8746a2064810b9c84f6711?index=1#0
Denne boka kan erstatte: Ka dokker mein førr stein! Geologi, landskap og ressurser i Troms. ISBN 82-7385-110-9
Mikkelsen, Rolf og Per Jarle Sætre (red.) (2015). Geografididaktikk for klasserommet. (3. utg.). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk.
ISBN 978-82-0249-146-8
Moen, Asbjørn (1998). Vegetasjon. [Hønefoss]: Norges geografiske oppmåling.
ISBN 82-90408-26-9
http://www.nb.no/nbsok/nb/6cb6ce7881b7e83fd165251271eeec03?index=1#0
Engelsk utgave kan også benyttes (også tilgjengelig digitalt)
Trømborg, Dagfinn (2006). Geologi og landformer i Norge. Oslo: Landbruksforl..
ISBN 978-82-529-2859-4

Tilleggsinformasjon

Materiale delt ut på forelesning regnes også som pensum. Presisering av utvalgte kapitler skjer ved studiestart.