Nord Universitet

Nord Universitet

GEO153, GIS i arealplan

GEO153, GIS in Land-use Planning

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Ivar Svare Holand
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter kunnskaper tilsvarende GEO220 Geografisk informasjonsbehandling.

Emneinnhold

Emnet gir en innføring i hvordan geografiske informasjonssystem (GIS) kan brukes for å utarbeide kommunale arealplaner. Hovedvekt blir lagt på bruk av veiledningsmateriell som støtte i det praktiske arbeidet i GIS-verktøy.
Emnet legger også vekt på anvendelse av standarder for hvordan digitale plandata skal kodes og hvordan plankart skal framstilles. Emnet berører hvilke lover og forskrifter som gjelder innen arealplanlegging.

Innhold

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Nettundervisning med forelesninger og øvinger, samt en samling i vårsemesteret med forelesning og øving (i sammenheng med samling for emnet Geografisk informasjonsbehandling).

Kostnader

Studenter på studiet Geografiske informasjonssystemer må påregne kostnader til transport og opphold på samlingene.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 1 1 Ja
Kommentar En obligatorisk samling.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Oppgave Individuell Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar Intern sensur.
Samlet vurdering settes når arbeidskrav er godkjent og eksamen bestått.

Pensum

Pensumlitteratur

Grinderud, Knut...[et al.] (2016). GIS : geografiens språk i vår tidsalder. (2. utg). Bergen: Fagbokforlaget.
ISBN 978-82-450-1995-7
Engelsk utgave kan også benyttes: ISBN 978-82-519-2426-9
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (flere dokumenter inngår).
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/npad/id2361191/