Nord Universitet

Nord Universitet

GEO220, Geografisk informasjonsbehandling

GEO220, Geographic Information Handling

Fakta

 • Omfang

  20 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Torgrim Sund
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Forkunnskapskrav

Krav: GEO103 Naturgeografi og kartlære, GEO104 Kartlære eller tilsvarende. Studenten må ha en generell god kunnskap om, og gode ferdigheter i bruk av PC.

Emneinnhold

Geografiske informasjonssystemer (GIS) er verktøy for å behandle geografisk stedfestet informasjon. GIS brukes som verktøy innen mange ulike fagområder, knyttet til både private og offentlige virksomheter. Emnet gir en grunnleggende innføring i hvordan geografisk informasjon behandles, hvordan datafangst utføres, bl.a. ved bruk av GPS, hvilke datagrunnlag som finnes og hvordan datagrunnlag og programvare anvendes for å framstille temakart og terrengmodeller, for å utføre analyser osv.

Innhold

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført emne skal studenten forstå hvilke elementer et GIS består av, og hvordan disse elementene virker sammen. Kunnskap om ulike datagrunnlag, særlig datagrunnlag knyttet til naturforvaltning og arealplanlegging vektlegges. Opphav og bruksområder, og hvordan slike datagrunnlag kan kobles for å få fram ny kunnskap, har en vesentlig plass i emnet.

Ferdigheter
Studenten skal oppnå ferdigheter i bruk av GIS programverktøy, slik at studenten i praksis kan utføre geografiske analyser og lage gode kartografiske presentasjoner. Studenten skal ha ferdigheter i metoder for å gjennomføre datafangst i felt ved bruk av GPS og PDA/felt-pc.

Generell kompetanse
Studenten skal etter endt utdanning se nytten av geografiske informasjonssystemer og forstå hvordan disse kan anvendes innenfor eget fagområde.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Emnet tilbys som campusundervisning med forelesninger, nettstøtte og øvinger med veileder.

For nettstudenter (GIS 30 stp) vil øvinger med veileder foregå på obligatoriske samlinger.

Studentene skal i forbindelse med mappeinnlevering arbeide med en konkret case gjennom hele studiet.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 4 4
Kommentar Fire obligatoriske innleveringer må være godkjent.
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Deltatt på minst 80 % av den obligatoriske delen av undervisningen.

Obligatorisk del av undervisningen:
For nettstudenter: alle samlinger er obligatoriske
For campusstudenter: utvalgte øvinger iht framdriftsplan

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe Individuell A-F 60%% Nei
Kommentar Mappevurdering basert på arbeidskrav, teller 60%.
Det gis en tilbakemelding på hver innlevering. Studentene har anledning til å forbedre besvarelsene innen en gitt dato for sluttinnlevering.
Muntlig eksamen Individuell 30 minutter A-F 40%% Nei
Kommentar Etter at oppgaven er gitt har kandidaten 15 minutter til forberedelse (uten hjelpemidler), deretter 15 min eksaminasjon med intern og ekstern sensor.

Samlet vurdering settes når arbeidskrav er godkjent og eksamen bestått.

Pensum

Pensumlitteratur

Rød, Jan Ketil (2015). GIS : verktøy for å forstå verden. Bergen: Fagbokforl..
ISBN 978-82-450-1881-3
Grinderud, Knut et al. (2016). GIS: geografiens språk i vår tidsalder. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
ISBN 978-82-450-1995-7
Engelsk utgave kan også brukes. ISBN 978-82-5192-426-9

Anbefalt tilleggslitteratur

Bolstad, Paul (2012). GIS fundamentals : a first text on geographic information. (4th ed.). White Bear Lake, Minnesota: Eider Press.
ISBN 978-0-9717647-3-6