Nord Universitet

Nord Universitet

GEO224, Geografisk informasjonsbehandling II

GEO224, Geographical information processing II

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Torgrim Sund
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter at emnet GEO223 er fullført. Studenten må ha en generell god kunnskap og gode ferdigheter i bruk av PC.

Emneinnhold

Geografiske informasjonssystemer (GIS) er verktøy for å behandle geografisk stedfestet informasjon. GIS brukes som verktøy innen mange ulike fagområder, knyttet til både private og offentlige virksomheter. Emnet gir en grunnleggende innføring i hvordan geografisk informasjon behandles, hvordan datafangst utføres, bl.a. ved bruk av GPS, hvilke datagrunnlag som finnes og hvordan datagrunnlag og programvare anvendes.  

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten forstå hvilke elementer et GIS består av, og hvordan disse virker sammen. Studenten skal oppnå ferdigheter i praktisk bruk av GIS programverktøy. Kunnskap om ulike datagrunnlag, særlig datagrunnlag knyttet til utmarks- og naturforvaltning vektlegges. Opphav og bruksområder, og hvordan slike datagrunnlag kan kobles for å få fram ny kunnskap, har en vesentlig plass i emnet. Studenten skal i praksis kunne utføre en rekke geografiske analyser innen problemstillinger knyttet til utmark og naturforvaltning, samt forstå det teoretiske grunnlaget for disse.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Faget tilbys som campusundervisning med forelesninger, nettstøtte og øvinger med veileder. Studentene skal i forbindelse med mappeinnlevering arbeide med en konkret case gjennom hele studiet.  

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 60% Nei
Kommentar Mappevurdering med til sammen to obligatoriske innleveringer. Det gis en tilbakemelding på hver innlevering. Studentene har anledning til å forbedre besvarelsene innen en gitt dato forsluttinnlevering.
Intern sensur.
Test A-F 40% Nei
Kommentar Flervalgstest.
Intern sensur.

Samlet vurdering settes når begge komponentene er bestått.