Nord Universitet

Nord Universitet

GLB474, Musisering og ledelse 2 for 1.-7. trinn

GLB474, Leadership in music 2

Fakta

 • Omfang

  12 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Musikk

 • Emneansvarlig

  Laila Grendahl
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Studenten må ha godkjent alle arbeidskrav i Musisering og ledelse 1, 12 stp, eller tilsvarende emne.

Emneinnhold

Undervisningen vil omfatte:

Emnet har disse delemnene:

SAMSPILL OG LEDELSE
Dette delemnet omhandler musisering i og ledelse av ulike typer ensembler som vokalgrupper, band og andre instumentbesetninger. Samspilledelse har både en notert og en gehørsbasert formidlingspraksis som grunnlag. Førinstrumentalt arbeid er sentralt i emnet. Det vil si at vi anvender ulike metoder for å forberede sang og samspill, gjennom lytting, samtaler, kroppsbaserte øvelser og bruk av stemmen. Ensembleledelse handler om å skape og gjenskape musikk og tilpasse denne til aktuelle samspillsituasjoner med ulike besetninger. Denne formidlingspraksisen innebærer også fokusering på improvisasjon.

SANG OG KORLEDELSE
Delemnet har fokus på repertoar og metodikk knyttet til sang og korledelse. Det arbeides med et variert repertoar. Å utvikle god stemmebruk er vektlagt. Studentene lager et idèhefte på relevante øvelser og aktiviteter i løpet av kurset.

HOVEDINSTRUMENT
Studentene skal arbeide med et repertoar som har et utviklingspotensiale i forhold til deres tekniske, musikalske og formidlingsmessige ferdigheter.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten

FERDIGHETER
Studenten

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

I samspill og ledelse, sang og korledelse, vil arbeidet foregå i full klasse og som veiledet og studentstyrt gruppearbeid.
På hovedinstrument gis undervisningen med utgangspunkt i gruppe. Der det er naturlig vil studentene få individuell undervisning.

All undervisning er obligatorisk.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Obligatorisk deltagelse i undervisningen.
Arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til eksamen
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 2 2
Kommentar Samspill og ledelse, Sang og korledelse.
Arbeidskravet må være godkjente for å gå opp til eksamen.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 1 1
Kommentar Hovedinstrument.
Arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Praktisk eksamen Individuell 10 minutter A-F 40% Nei
Kommentar Hovedinstrument. Framføring av program på ca 10 minutter.
Intern sensur.
Praktisk eksamen A-F 60% Nei
Kommentar Samspill og -ledelse, Sang og korledelse.Innøving, ledelse og fremføring av eget arrangement med gruppen (se emnet Komponering og arrangering).
Ekstern sensur.

Karakter settes når begge komponenter er bestått. På vitnemål/karakterutskrift slås karakteren i Musisering og ledelse 1 sammen med karakteren i Musisering og ledelse 2. Hver karakter teller 50%.