Nord Universitet

Nord Universitet

GLB475, Komponering, arrangering og hørelære 2 for 1.-7. trinn

GLB475, Composing, arranging and aural skills 2

Fakta

 • Omfang

  8 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Musikk

 • Emneansvarlig

  Grete Daling
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Studenten må ha godkjent alle arbeidskrav i Musisering og ledelse 1, 8stp, eller tilsvarende emne.

Emneinnhold

Emnet har disse delemnene:

HØRELÆRE
Hørelære går blant annet ut på å identifisere rytmemønstre, melodi, intervaller, akkorder og akkordprogresjoner.

KOMPONERING OG ARRANGERING
Studentene skal arbeide med momenter som lyd, rytmisering og melodilaging, ostinat, flyte-, ledetone- og obligatstemmer, datamaskin som komponeringsverktøy, to-stemmig sats, triosats, fire-stemmig korsats og større arrangement.

Alle studenter skal lære å kunne bruke dataprogram for notasjon av musikk. Skolen bruker Sibelius som dataprogram. Bruken av musikkverktøy knyttes spesielt til delemnet "Komponering og arrangering". Samtidig skal studentene få øvelse i å skrive noter for hånd.

I dette delemnet inngår også et innføringskurs i Pro Tools og PA.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten

FERDIGHETER
Studenten

GENERELL KOMPETANSE:

Studenten

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

KOMPONERING OG ARRANGERING
Delemnet forutsetter jevnlig arbeid og øving med å lage komposisjoner og arrangement.

HØRELÆRE
Undervises i grupper på 6-8 studenter.

I disse praktiske delemnene forutsettes også innlevering av arbeider ut over det som defineres som arbeidskrav.

All undervisning er obligatorisk.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r)
Kommentar Arbeidskrav i høstsemesteret:

- Godkjent oppmøte, 80 % deltakelse
- Skriftlige og muntlige arbeidsoppgaver. Oppgavene er nærmere beskrevet i semesterplanen og knyttes primært til praksispermen. Det er faglærer, eventuelt i samarbeid med praksislærer, som godkjenner oppgavene.

Arbeidskravene må være godkjent før endelig praksiskarakter i høstsemesteret kan settes.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 2 2
Kommentar Komponering og arrangering.
Arbeidskravene må være godkjente for å gå opp til eksamen.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 1 1
Kommentar Hørelære.
Arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Oppgave A-F 70% Nei
Kommentar Komponering og arrangering.
Intern sensur.
Arrangementet i denne siste eksamen er grunnlaget for avsluttende eksamen i Musisering og ledelse.

Karakter settes når begge komponenter er bestått. På vitnemål/karakterutskrift slås karakteren i Komponering, arrangering og hørelære 1 sammen med karakteren i Komponering, arrangering og hørelære 2. Hver karakter teller 50%.
Muntlig eksamen A-F 30% Nei
Kommentar Hørelære.
Intern sensur.