Nord Universitet

Nord Universitet

GLB586, Spesialpedagogikk 1 for 1.-7. trinn

GLB586, Special education 1 (1-7)

Fakta

 • Omfang

  30 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  2. syklus (master)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Grunnskolelærerutdanning

 • Emneansvarlig

  Sigrid Ness
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Forkunnskapskrav

For å starte på emnet kreves bestått førskolelærer- eller barnehagelærerutdanning, bestått allmennlærer- eller grunnskolelærerutdanning, bestått de fire første studieår av 5-årig desentralisert grunnskolelærerutdanning. Praktisk-pedagogisk utdanning eller relevant tre-årig høgskoleutdanning godkjennes også.

Emneinnhold

Studiet er bygd opp av følgende hovedtema.

1.  Spesialpedagogikk som arbeidsfelt.

2.  Spesialpedagogikk, spesialundervisning og tilpasset opplæring i skolen/spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

3.  Barn og unge med spesielle behov.

4. Spesialpedagogiske arbeidsmåter

Det vil bli lagt stor vekt på sammenheng mellom de ulike tema, og disse blir dels integrert i hverandre. De ulike tema vil bygge på studentenes innsikt fra grunnutdanning, samt supplere med ny kunnskap og teoretiske perspektiv. Det vil være stort fokus på refleksjon og selvrefleksivitet.

I studiet legges det vekt på betydningen av samspillet mellom allmennpedagogikk og spesialpedagogikk for å på best mulig måte å kunne realisere tilpasset opplæring i skoler og barnehager. Gjennom hovedtemaene fokuseres det på spesialpedagogikkens idégrunnlag og historie, og man vil se på den spesialpedagogiske virksomheten i lys av tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring. Det vektlegges at studentene møter praksis med en tilnærming basert på helhetlig forståelse ut fra et erfart og teoretisk perspektiv. Studentene skal kjenne til forholdet mellom tilpasset opplæring, spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp, og ha kjennskap til spesialpedagogikken som fagfelt, dens utvikling og arbeidsområder. Det er et overordnet mål at studentene skal utvikle kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle utfordringer omkring organisering, planlegging, gjennomføring og evaluering av tilpasset opplæring og spesialundervisning for barn og unge. Studentene skal få innsikt i hvordan ulike utfordringer knyttet til barns læring og utvikling kan identifiseres og møtes på ulike innsatsnivå med fokus på både individ- og systemarbeid.

Studiet er et samlingsbasert heltidsstudium over ett semester. Det består av 5 samlinger på 2 eller 3 undervisningsdager. I tillegg vil det tilbys lyncbasert støtte fra faglærer mellom samlingene. Det må påberegnes arbeid med oppgaver individuelt og i grupper utenom undervisningstid. For å kunne gjennomføre eksamen kreves 80 % fremmøte. Studiet vil være preget av lærerstyrt aktivitet med stor vekt på studentdeltakelse. Praktiske øvelser, refleksjon, utviklingsarbeid, veiledning og praksis vil vektlegges.

Studiet inngår i Spesialpedagogikk årsstudium. Sammen med "Spesialpedagogikk 2" kan studiet inngå som første del av Mastergrad i Spesialpedagogikk som gjennomføres i samarbeid med Norges Teknisk- og Naturvitenskapelige universitet (NTNU).

 

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP:
Studenten

FERDIGHET:
Studenten

GENERELL KOMPETANSE:
Studenten

Praksis

Veiledet praksis er en obligatorisk del av emnet. Praksissteder er barnehager og skoler, samt instanser som yter bistand og opplæring til barn og unge med særskilte behov. Det er ikke mulig å ha praksis på egen arbeidsplass.

Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis.

Arbeidsmengden i praksis skal tilsvare 2 ukers arbeid. Tiden studentene tilbringer på praksisstedet vil kunne variere med praksisstedets egenart og avtales mellom praksislærer og student. Det gjøres avtale mellom praksislærer og studenter om hvor mange timer studentene skal være tilstede.

Ved fravær må alle fraværsdager/-timer erstattes med ny praksis. Ny praksis tilbys bare til studenter med gyldig fravær. Gyldig fravær er sykdom eller sterke velferdsgrunner. Fravær over tre dager skal bekreftes ved legeattest eller attest fra annen sakkyndig. Ved særlig stort fravær vurderer studieleder sammen med praksislærer og faglærer om hele praksisperioden skal tas på nytt. Tidspunkt for eventuell ny praksis avtales særskilt. 

 Praksislærer sender skjema med fravær og vurdering til høgskolen, seinest 1 uke etter endt praksis.

I praksis skal studenten skaffe seg innsikt i praksisstedets forhold mellom allmennpedagogikk og spesialpedagogikk, og ulike perspektiv på dette. Studenten skal utvikle kunnskap om spesialpedagogikkens aktuelle målgrupper, samt vinne erfaringer med alternative tilnærmingsmåter.

Den enkelte student utarbeider en skriftlig rapport som inngår som et arbeidskrav. Innhold, tema og fokus for fagteksten skriftliggjøres i form av en utarbeidet problemstilling før praksisperioden starter, og avklares under forberedelser til praksis. Fagteksten leveres etter praksis og inngår som et arbeidskrav. Praksisrapporten leveres i Fronter, innen to uker etter avsluttet praksis. Praksisrapporten skal i tillegg gjøres kjent for praksislærer.

For å få godkjent praksis skal den enkelte student:

I følge "Forskrift om studier og eksamener" ved Nord universitet , har studenter rett til å framstille seg til praksisopplæring to ganger. Studenten må selv melde seg opp til ny praksis. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjer som ordinær praksis.

Kostnader

Studenten må påregne reisetid og kostnader til reise og opphold i forbindelse med praksisgjennomføring. Permisjon fra eventuell jobb må påregnes.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Godkjent oppmøte, minimum 80 %.
Arbeidskravet må være godkjent før studentene kan gå opp til eksamen.

Oppgave(r) 3
Kommentar Godkjent på 3 obligatoriske arbeidskrav i form av fagtekster og refleksjonsnotat. Dette spesifiseres i semesterplanen
Arbeidskravet må være godkjent før studentene kan gå opp til eksamen.
Praksis Ja
Kommentar Godkjent praksis og praksisrapport. Det er krav om 90 % tilstedeværelse i praksis.
Arbeidskravet må være godkjent før studentene kan gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Gruppe A-F 30% Nei
Kommentar Gruppepresentasjon med påfølgende drøfting i gruppa. Samlet karakter til hele gruppa.
Intern sensur.
Hjemmeeksamen Individuell 48 timer A-F 70% Nei
Kommentar Ekstern sensur hvert femte år, første gang 2015.

Endelig karakter settes når alle komponentene er bestått.