Nord Universitet

Nord Universitet

GLU330, Kunst og håndverk 1 for 5.-10. trinn

GLU330, Arts and Crafts 1

Fakta

 • Omfang

  30 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Grunnskolelærerutdanning

 • Emneansvarlig

  Ulla Suul
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Kunst og håndverk 1 for 5.-10. trinn er inndelt i følgende målområder:

Visuell kommunikasjon er utforsking av bilde som visuelt, estetisk og kommunikativt uttrykk. Praktisk arbeid med todimensjonale bildeuttrykk vektlegges. Form, farge, komposisjon og symbolbehandling er sentrale tema som kommunikasjon i ulike medier.

Kunst omfatter utforsking av og arbeid med bilde og skulptur som estetisk, visuelt, taktilt og kommunikativt uttrykk, - både gjennom ulike typer bilder,skulptur, objekt og installasjon.

Design utfordrer til arbeid med problemstillinger knyttet til design og hverdagsestetikk og skaping i materialer og teknikker av gjenstander som primært dekker praktiske behov. Design belyses blant annet i et miljøperspektiv.

Arkitektur fokuserer på opplevelse av inne- og uterom som påvirker vår hverdag samt kunnskap om lokal byggeskikk og nasjonale stilretninger. Undersøkende og skapende arbeid knyttes til nærmiljøet. Gjennom tegning og bygging av ulike typer modeller, økes bevissthet om tredimensjonale rom fra tegninger og dataanimasjoner.

Kunsthistorie er en av hovedkildene i studiet med lokal, nasjonal og internasjonal kunst, design og arkitektur som grunnlag og utgangspunkt for eget skapende arbeid. Temaet gir grunnlag for planlegging av undervisning, opplevelse og utvikling av kunnskaper og bevissthet om ulike perioders og kulturers formuttrykk. Gjennom utforsking av ulike kulturuttrykk kan en se seg selv og andre i en historisk og kulturell sammenheng.

Fagdidaktikk er en integrert del av arbeidet i faget og tar for seg organisert læring i kunst og håndverk, fagets historiske utvikling, relevans og legitimering som allmenndannende fag i skolen. Studenten skal arbeide med praktiske, skapende prosesser for å bli en god veileder for elevene, og kunne bruke ulike vurderingsformer som bidrar til elevenes læring

Studiet gir deg innsikt i kunst- og formkultur som grunnlag for å oppleve og forstå ulike kulturer og andre tiders uttrykksformer som inspirasjon og utgangspunkt for eget skapende arbeid. Kunst og håndverk 1 gir en innføring i visuell kommunikasjon, kunst, design og arkitektur. Studenten skal få erfaring med varierte arbeidsmåter og ulike materialer som gir læringsutbytte i forhold til kravene i gjeldende læreplan for 5.-10. trinn i grunnskolen. Studenten skal arbeide med praktisk, skapende prosesser for å bli en god formidler og veileder for elevene, og kunne bruke ulike vurderingsformer som bidrar til elevenes læring.
Faget skal formidle og engasjere studentene i vitenskapelige arbeidsformer. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.  

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten

FERDIGHETER
Studenten

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

Praksis

Studenter som går 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studiet er harmonisert med arbeidsmåtene i gjeldende læreplan for grunnskolen. Teoriundervisning vil hovedsakelig skje i samlet gruppe, mens praktisk undervisning foregår i grupper. Det praktiske individuelle arbeidet i materialene vil foregå på verkstedene, under lærer- eller studentstyrt veiledning.

Det kreves en betydelig arbeidsinnsats gjennom selvstudium organisert i egne perioder hvor studentene arbeider med oppgaver i forlengelse av selvvalgte problemstillinger. Studiet vil bestå av en veksling mellom eget praktisk skapende arbeid, møte med kunst og formkultur, teoretiske studier og samarbeid med praksisfeltet. Refleksjon rundt eget og andres arbeid står sentralt.

Studentene skal arbeide med faglige og dagsaktuelle problemstillinger. Dokumentasjon av arbeidsprosesser kan skje gjennom for eksempel analoge eller digitale logger.

Flere ekskursjoner til utstillinger og samlinger i Norge er en viktig del av studiet.

All undervisning inkludert ekskursjonene er obligatorisk. Det forutsettes minst 80 % deltakelse.

Kostnader

ca. 4800,- kroner

Til utprøving og mindre oppgaver har avdelingen nødvendige materialer, og studentene betaler kr. 800,- i materialpenger pr. semester.<br />Kostnader i forbindelse med ekskursjoner i Norge er stipulert til ca kr 4000,-.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Minimum 80 % deltakelse på all undervisning inkludert ekskursjoner.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Rapport(er) 3 2
Kommentar Skriftlig arbeiskrav:
Didaktikk
Kunsthistorie
Rapport i etterkant av praktisk arbeid

Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Praktisk skapende arbeid Individuell A-F 60% Nei
Kommentar Praktisk skapende arbeid fra målområdene VISUELL KOMMUNIKASJON, KUNST, DESIGN og ARKITEKTUR.
Ekstern sensur.
Muntlig eksamen Individuell A-F 40% Nei Ingen.
Kommentar Denne skal dokumentere kunnskaper innenfor alle målområder.
Intern sensur.

Endelig karakter settes når begge komponenter er bestått.

Pensum

Pensumlitteratur

Haabesland, Anny Å. et al. (2000). Kunst og håndverk : hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforl..
ISBN 9788276746488
Gombrich, E.H. (2007). Kunstens historie. (Ny rev. og udvidet utg.). København: Gyldendal.
ISBN 8702058111
Danbolt, Gunnar et al. (2009). Norsk kunsthistorie : bilde og skulptur frå vikingtida til i dag. (3. utg.). Oslo: Samlaget.
ISBN 9788252174359