Nord Universitet

Nord Universitet

GLU470, Musisering og ledelse 1 for 5.-10. trinn

GLU470, Leadership in music 1

Fakta

 • Omfang

  12 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Musikk

 • Emneansvarlig

  Laila Grendahl
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Undervisningen vil omfatte:

Emnet har disse delemnene:

SANG, SAMSPILL OG LEDELSE
Dette delemnet omhandler musisering i og ledelse av ulike typer ensembler som vokalgrupper, band og andre instumentbesetninger. Samspilledelse har både en notert og en gehørsbasert formidlingspraksis som grunnlag. Førinstrumentalt arbeid er sentralt i emnet. Det vil si at vi anvender ulike metoder for å forberede sang og samspill, gjennom lytting, samtaler, kroppsbaserte øvelser og bruk av stemmen. Ensembleledelse handler om å skape og gjenskape musikk og tilpasse denne til aktuelle samspillsituasjoner med ulike besetninger. Denne formidlingspraksisen innebærer også fokusering på improvisasjon. Sangen har fokus på repertoar, stemmebruk og metodikk knyttet til dette.

DANS
Undervisningen i dans vil omfatte en innføring i ulik danseaktivitet, som tradisjonsdans, bevegelsesleik, sang- og danseleiker, sosiale danser. Delemnet legger vekt på metodisk arbeid og utvikling av egne ferdigheter.

AKKOMPAGNEMENTSINSTRUMENT
Studentene arbeider med et repertoar som kan brukes i samsang- og samspillsituasjoner som akkompagnatør. På piano kreves det at disse grunnleggende ferdighetene er ivaretatt:

Studenter som viser å beherske dette kan velge gitar som akkompagnementsinstrument

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten

FERDIGHETER
Studenten

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

I Sang, samspill og ledelse og dans vil arbeidet foregå i full klasse og som veiledet og studentstyrt gruppearbeid.
På akkompagnementsinstrument gis undervisningen i grupper på inntil 5 (piano) eller 8 (gitar) studenter.

All undervisning er obligatorisk.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r)
Kommentar Arbeidskrav i høstsemesteret:

- Godkjent oppmøte, 80 % deltakelse
- Skriftlige og muntlige arbeidsoppgaver. Oppgavene er nærmere beskrevet i semesterplanen og knyttes primært til praksispermen. Det er faglærer, eventuelt i samarbeid med praksislærer, som godkjenner oppgavene.

Arbeidskravene må være godkjent før endelig praksiskarakter i høstsemesteret kan settes.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 1 1
Kommentar Dans.
Arbeidskravene må være godkjente for å gå opp til eksamen.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 1 1
Kommentar Akkompagnementsinstrument.
Arbeidskravene må være godkjente for å gå opp til eksamen.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 3 3
Kommentar Sang, samspill og ledelse.
Arbeidskravene må være godkjente for å gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Praktisk eksamen Individuell Bestått / ikke bestått % Nei
Kommentar Akkompagnementsinstrument.
Intern sensur.
Praktisk eksamen Individuell A-F % Nei
Kommentar Sang, samspill og ledelse.Innøving, ledelse og fremføring av sang, eventuelt i eget arrangement, med basis i gruppen.
Intern sensur.

På vitnemål/karakterutskrift slås karakteren i Musisering og ledelse 1 sammen med karakteren i Musisering og ledelse 2. Hver karakter teller 50%.