Nord Universitet

Nord Universitet

GLU471, Komponering, arrangering og hørelære 1 for 5.-10. trinn

GLU471, Composing, arranging and aural skills 1

Fakta

 • Omfang

  8 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Musikk

 • Emneansvarlig

  Tormod Lånkan
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Emnet har disse delemnene:

MUSIKKTEORI
Delemnet omfatter grunnleggende musikkteoretisk kunnskap.

HØRELÆRE
Hørelære går blant annet ut på å identifisere rytmemønstre, melodi, intervaller, akkorder og akkordprogresjoner.

KOMPONERING OG ARRANGERING
Studentene skal arbeide med momenter som lyd, rytmisering og melodilaging, ostinat, flyte-, ledetone- og obligatstemmer.

Alle studenter skal lære å kunne bruke dataprogram for notasjon av musikk. Skolen bruker Sibelius som dataprogram. Bruken av musikkverktøy knyttes spesielt til delemnet "Komponering og arrangering". Samtidig skal studentene få øvelse i å skrive noter for hånd.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten

FERDIGHETER
Studenten

GENERELL KOMPETANSE:

Studenten

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

MUSIKKTEORI
I tillegg til ordinær undervisning gis tilbud om et intensivt kurs i begynnelsen av semesteret.

HØRELÆRE
Undervises i grupper på 6-8 studenter.

KOMPONERING OG ARRANGERING
Delemnet forutsetter jevnlig arbeid og øving med å lage komposisjoner og arrangement.

I disse praktiske delemnene forutsettes også innlevering av arbeider ut over det som defineres som arbeidskrav.

All undervisning er obligatorisk.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r)
Kommentar Arbeidskrav i høstsemesteret:

- Godkjent oppmøte, 80 % deltakelse
- Skriftlige og muntlige arbeidsoppgaver. Oppgavene er nærmere beskrevet i semesterplanen og knyttes primært til praksispermen. Det er faglærer, eventuelt i samarbeid med praksislærer, som godkjenner oppgavene.

Arbeidskravene må være godkjent før endelig praksiskarakter i høstsemesteret kan settes.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 2 2
Kommentar Hørelære.
Arbeidskravene må være godkjente for å gå opp til eksamen.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 3 3
Kommentar Komponering og arrangering.
Arbeidskravene må være godkjente for å gå opp til eksamen.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 2 2
Kommentar Musikkteori.
Arbeidskravene må være godkjente for å gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen Individuell 3 timer Bestått / ikke bestått % Nei Ingen
Kommentar Intern sensur.
Hjemmeeksamen Individuell 3 dager A-F % Nei
Kommentar Komponering og arrangering.
Intern sensur.

På vitnemål/karakterutskrift slås karakteren i Komponering, arrangering og hørelære 1 sammen med Komponering, arrangering og hørelære 2. Hver karakter teller 50%.