Nord Universitet

Nord Universitet

HUS230, Fôrdyrking og fôrmidler

HUS230, Forage Production and Feedes

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Husdyr og utmark

 • Emneansvarlig

  Aud Sakshaug
 • Studieplan

  Kull 2017/2018

Anbefalte forkunnskaper

HUS130 Innføring i husdyrhold eller tilsvarende

Emneinnhold

Forventet læringsutbytte

Etter fullført studium forventes det at studentene har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Emnet skal gi studentene innsikt i forhold som karakteriserer norsk fôrproduksjon og kunnskaper om de mest aktuelle fôrmidlene i norsk husdyrproduksjon. Emnet skal også gi kunnskaper om stell og bruk av beite.

Studentene skal ha kunnskaper om de mest aktuelle konserveringsmetodene for grovfôr

Emnet skal gi kunnskaper om korn, kornomsetning og kraftfôrproduksjon.

Ferdigheter

Studentene skal kunne vurdere konsekvensene av ulike drifts- og konserveringsmessige forhold på avling og kvalitet av heimavla fôr og hvordan dette påvirker behovet for kraftfôr.

Studentene skal kunne beregne grovfôrkostnader ut fra tilgjengelige regnskapsdata.

Generell kompetanse

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskaper om jorda og næringsstoffene og om plantevekst og plantedyrking med hovedvekt på engdyrking og andre norske fôrvekster, både i konvensjonell og økologisk drift. Studentene skal ha kompetanse på nødvendigheten av og oppbyggingen av en gjødselplan.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesning og ekskursjoner.

Kostnader

Utgifter til obligatoriske utferder må dekkes av studentene selv.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 4 4
Kommentar En plantesamling og tre oppgaver må være godkjente for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen Individuell 5 timer A-F 100% Nei Kalkulator.
Kommentar