Nord Universitet

Nord Universitet

KFL110, Læreplanarbeid og læring i fysisk aktivitet

KFL110, Curriculum work and learning in physical activities

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Kroppsøving

 • Emneansvarlig

  Knut Skjesol
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Emneinnhold

Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på lærerrollen og lærerens ansvar for å utvikle og vurdere elevenes læring slik at de kan nå de kompetansemål som læreplanene for grunnskole og videregående skole har satt. Gjennom arbeid med utvalgte idrettsaktiviteter og friluftsliv skal studentene utvikle sine egne kunnskaper og ferdigheter i disse aktivitetene og i tillegg arbeide med disse aktivitetene i forhold til læreplanenes kompetansemål og det lærerarbeid dette medfører.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP

FERDIGHET

GENERELL KOMPETANSE

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning, egentrening og arbeid i ulike grupper oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet.
Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere.

Kostnader

Se studieplan.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning.
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar Godkjent egenferdighet i utvalgte aktiviteter.
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Oppgave(r)
Kommentar Godkjente skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner.
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen Individuell 5 timer A-F 33% Nei
Kommentar Tema: Fagdidaktikk
Ekstern sensur hvert 5. år, første gang 2019.
Praktisk / muntlig eksamen Individuell A-F 67% Nei
Kommentar Individuell praktisk eksamen i idrettsaktivitet og dans.
Ekstern sensur hvert 5. år, første gang 2019.

Endelig karakter settes når begge eksamenskomponenter er bestått.

Pensum

Pensumlitteratur

Brattenborg, Steinar og Engebretsen, Berit (2013). Innføring i kroppsøvingsdidaktikk. (3. utg). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
ISBN 978-82-02-41931-8
Dreier, Sverre, Morisbak, Andreas og Skarsfjord, Terje (2011). Fotballferdigheten. (2. utg.). Oslo: Akilles forlag.
ISBN 978-82-7286-219-9
Rønning Terje (1990). Kart og orienteringsopplæring : en teoretisk og praktisk veiledning. Nesna: Nesna lærerskole.
ISBN 82-7569-006-4
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009082400086