Nord Universitet

Nord Universitet

KFL130, Tilrettelegging for læring og fysisk aktivitet

KFL130, Facilitating learning and physical activity

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Kroppsøving

 • Emneansvarlig

  Knut Skjesol
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Emneinnhold

Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap og ferdighet innenfor differensiert læring slik at hver enkelt elev får best mulig læring. Gjennom arbeid med utvalgte idrettsaktiviteter, dans og andre bevegelsesaktiviteter skal studentene utvikle sine egne kunnskaper og ferdigheter i disse aktivitetene og i tillegg lære å kunne bruke disse aktivitetene for å skape best mulig læring for hver enkelt elev.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten

FERDIGHET
Studenten

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning, egentrening og arbeid i ulike grupper oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere.

Kostnader

Se studieplan.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning
Kommentar Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar Godkjent egenferdighet i utvalgte aktiviteter.
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Oppgave(r)
Kommentar Godkjente skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner.
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 3 dager A-F 33% Nei
Kommentar To sensorer, hvorav minst én ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles.
Praktisk / muntlig eksamen Individuell A-F 67% Nei
Kommentar To sensorer, hvorav som hovedregel minst én ekstern sensor.

Endelig karakter settes når begge eksamenskomponenter er bestått.

Tilleggsinformasjon

Sigmundsson, H. og Engebregtsen, J.E. (red.) (2006). Idrettspedagogikk. Universitetsforlaget. Oslo

Mytting, I og Bischoff, A. (2008). Friluftsliv. Gyldendal. Oslo

Artikler og notater lagt tilgjengelig i Fronter