Nord Universitet

Nord Universitet

KFL140, Observasjon og analyse av fysisk aktivitet

KFL140, Observation and analysis of physical activity

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Kroppsøving

 • Emneansvarlig

  Knut Skjesol
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Emneinnhold

Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap og ferdighet innenfor observasjon og analyse av bevegelser slik at læreren kan gi gode tilbakemeldinger og relevante nye arbeidsoppgaver til hver enkelt elev. Gjennom arbeid med utvalgte idrettsaktiviteter og friluftsliv skal studentene utvikle sine egne kunnskaper og ferdigheter i disse aktivitetene og i tillegg arbeide med observasjon og analyse innenfor disse aktivitetene.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten

FERDIGHET
Studenten

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning, egentrening og arbeid i ulike grupper oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere.

Kostnader

Se studieplan.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning
Kommentar Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar Godkjent egenferdighet i utvalgte aktiviteter.
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Oppgave(r)
Kommentar Godkjente skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner.
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen Individuell 5 timer A-F 33% Nei
Kommentar To sensorer, hvorav minst én ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles.
Praktisk / muntlig eksamen Individuell A-F 67% Nei
Kommentar To sensorer, hvorav som hovedregel minst én ekstern sensor.

Endelig karakter settes når begge eksamenskomponenter er bestått.

Tilleggsinformasjon

Tveit, P. (2008). Bevegelseslære. Universitetsforlaget. Oslo

Wirhed, R. (2009). Anatomi og bevegelseslære i idræt. 2.utg. Danmarks Idrætsforbund, Brøndby.

Utdelte artikler og notater lagt tilgjengelig på Fronter.