Nord Universitet

Nord Universitet

KFL1901, Praksisopplæring 1. periode

KFL1901, Teaching practice 1st period

Fakta

 • Omfang

  0 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Kroppsøving

 • Emneansvarlig

  Tor Egil Bagøien
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Emneinnhold

Praksisopplæring 1. periode har et omfang på 5 dager og gjennomføres i grunnskole, 1. semester.

Tema:

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten

FERDIGHETER
Studenten

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

Supplerende opplysninger

Taushetsplikt:
Lov om universitet og høgskoler har følgende formulering om taushetsplikt i § 4-6: "En student som i studiesammenheng får kjennskap om noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter det er aktuelt for." Underskrevet taushetserklæring oppbevares på praksisstedet.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

FORMØTE:
Faglærer og studenter forbereder praksisopplegget sammen.

STUDENTINVOLVERING I UNDERVISNING
Studentene skal involveres enkeltvis og gruppevis i praksisopplegg.

VEILEDNING:
Studentene får veiledning av faglærer i fohold til praksisopplegg.

FRAMMØTE:
Praksisopplæring er obligatorisk for alle studenter. Det kreves 100 % tilstedeværelse i praksis. Ved fravær må alle fraværsdager/-timer erstattes med ny praksis. Ny praksis tilbys bare til studenter med gyldig fravær. Gyldig fravær er sykdom eller sterke velferdsgrunner. Fravær over tre dager skal bekreftes ved legeattest eller attest fra annen sakkyndig. Tidspunkt for eventuell restpraksis avtales særskilt, men regelen er at den gjennomføres i samme semester slik at vanlig studieprogresjon er mulig. Ved særlig stort fravær vurderer studieleder sammen med praksislærer og faglærer om hele praksisperioden skal tas på nytt.

Som student i kroppsøving og idrettsfag må det påregnes at deltagelse i ekskursjoner/leirskole kan bli en del av praksis. Studenten må derfor være forberedt på at praksis kan medføre arbeid utenom vanlig arbeidstid og også overnatting.

Studenter som er i praksis og skal delta i studentpolitisk arbeid, må følge retningslinjene for tilstedeværelse som er beskrevet i studieplan. I studier med krav om 100 % tilstedeværelse, må studenter gjøre avtale med praksislærer om å ta igjen restpraksis i undervisningsfri periode. Studenter som ikke kan delta i studentpolitisk arbeid på grunn av praksisgjennomføring, må melde fravær i sitt verv i god tid slik at vararepresentant kan overta oppgaven.

IKKE BESTÅTT PRAKSISOPPLÆRING:
Dersom en student ikke består en praksisperiode, kan samme periode bare gjennomføres en gang til. Studenten må vente til neste gang samme praksisperiode gjennomføres for å framstille seg til nytt forsøk. Studenten må selv aktivt skriftlig melde seg opp til ny praksis.
Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjene som ordinær praksis.

Kostnader

Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter gjeldende vedtak.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Det er krav om 100 % deltagelse i praksis.
Arbeidskravet må være godkjent av faglærer for å få bestått praksis.
Oppgave(r)
Kommentar Godkjent innleveringsoppgave knyttet til fag og praksis
Arbeidskravet må være godkjent av faglærer for å få bestått praksis.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Praksis Individuell Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar Faglærer vurderer studentens arbeid i praksisperioden til Bestått/ikke bestått.

Dersom arbeidskrav blir vurdert til Ikke godkjent eller gjennomføring av praksis blir vurdert til Ikke bestått, må hele praksisperioden med arbeidskrav, tas på nytt.

På vitnemålet slås karakterene i de 6 praksisemnene sammen til en karakter i praksisopplæring. Samlet karakter settes når alle praksisperioder er gjennomført og vurdert til Bestått.

Den veiledede praksisopplæringa i studieåret må være bestått for at studenten skal kunne fortsette å følge utdanninga påfølgende studieår.

Ny/Utsatt eksamen

I følge "Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet" har studenter rett til å framstille seg til praksisopplæring to ganger.
Ved Ikke bestått på første forsøk må studenten vente til neste gang samme praksisperiode gjennomføres for å framstille seg til nytt forsøk. Studenten må skriftlig melde seg opp til ny praksis ved studiestart. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjene som ordinær praksis. Studenten vil få en skriftlig melding om Ikke bestått.