Nord Universitet

Nord Universitet

KFL220, Tilrettelegging for fysisk aktivitet i et helseperspektiv

KFL220, Planning physical activity in a health perspective

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Kroppsøving

 • Emneansvarlig

  Hilde Kristin Mikalsen
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Emneinnhold

Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap og ferdighet i tilrettelegging og ledelse av fysisk aktivitet i et helseperspektiv. Gjennom arbeid med teoristoff fra basisfagene og utvalgte aktiviteter skal studentene utvikle kunnskap om, refleksjon og kritisk analyse av tilpasset opplæring i forhold til ledelse av læringsarbeid.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten

Ferdighet
Studenten

Generell kompetanse
Studenten

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning, egentrening og arbeid i grupper oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet.
Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og 80% deltakelse i undervisningen.
Emnets arbeidsplan definerer arbeidsformer og læringsaktiviteter nærmere.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 2 2
Kommentar Skriftlige individuelle innleveringsoppgaver.

Arbeidskravet må være bestått for å få gå opp til eksamen.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 2 2 Ja
Kommentar Praktisk-metodisk oppgave, med skriftlig begrunnelse på bakgrunn av teori fra basisfag, profesjonsfag og aktivitsfag.

Arbeidskravet må være bestått for å få gå opp til eksamen.
Muntlig fremlegg 1 1
Kommentar Arbeidskravet må være bestått for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Praktisk / muntlig eksamen 2 dager A-F 100% Ja
Kommentar Den praktisk muntlige eksamen baserer seg på undervisning og teori i emnet.

To sensorer, hvorav som hovedregel minst én ekstern sensor.