Nord Universitet

Nord Universitet

KFL240, Lærerrollen i kroppsøving og idrettsfag

KFL240, Teaching physical education and sports

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Kroppsøving

 • Emneansvarlig

  Hilde Kristin Mikalsen
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Emneinnhold

Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap om de sentrale styringsdokumenter som regulerer skolens virksomhet og kroppsøvings- og idrettsfaget. Gjennom arbeid med teori og utvalgte aktiviteter skal studentene utvikle ferdighet i å planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere læringsarbeid ut fra lovverk, læreplaner og profesjonsetiske krav.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten

FERDIGHET
Studenten

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori og praksis skal studenten gjennom undervisning, veiledning, egentrening og arbeid i ulike grupper oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet.
Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og 80 % av undervisningen.
Emnets arbeidsplan definerer arbeidsformer og læringsaktiviteter nærmere.

Kostnader

1000 kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 1 1 Ja
Kommentar Gjennomføring av praktisk undervisningsopplegg.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Oppgave(r) 2 2
Kommentar Skriftlige individuelle oppgaver.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar 80% deltakelse i undervisning.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig / muntlig eksamen 3 dager A-F 100% Ja
Kommentar Eksamen baserer seg på gjennomgått teoretisk og praktisk undervisning i emnet.
To sensorer, hvorav som hovedregel minst én ekstern sensor.