Nord Universitet

Nord Universitet

KFL395, Praksisopplæring 6. periode

KFL395, Teaching practice 6th period

Fakta

 • Omfang

  0 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Kroppsøving

 • Emneansvarlig

  Tor-Egil Bagøien
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Emneinnhold

Praksisopplæring 6. periode har et omfang på 10 dager og gjennomføres i videregående skole, 6. semester.

Tema:

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten

FERDIGHETER
Studenten

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

Supplerende opplysninger

Taushetsplikt:
Lov om universitet og høgskoler har følgende formulering om taushetsplikt i § 4-6: "En student som i studiesammenheng får kjennskap om noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter det er aktuelt for." Underskrevet taushetserklæring oppbevares på praksisstedet.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

STUDENTINVOLVERING I UNDERVISNING
Studentene skal involveres minimum 12-15 timer i faget pr.uke og skal direkte involveres i undervisning minimum 8 timer pr. uke.

VEILEDNING:
Studenter som har praksis i grupper på 1-2 studenter, skal ha minimum 5 timer veiledning pr. uke. Studenter som har praksis i grupper på 3-4 studenter, skal ha minimum 7 timer veiledning pr uke. Veiledningen skjer kontinuerlig og gis både individuelt og i gruppe. Det er også ønskelig med en individuell uformell midtveisevaluering.

FRAMMØTE:
Praksisopplæring er obligatorisk for alle studenter. Det kreves 100 % tilstedeværelse i praksis. Studenten må melde eventuelt fravær i praksisperioden direkte til rektor eller praksislærer. Praksislærer gir melding om fravær til høgskolen innen en uke etter siste praksisdag. Ved fravær må alle fraværsdager/-timer erstattes med ny praksis. Ny praksis tilbys bare til studenter med gyldig fravær. Gyldig fravær er sykdom eller sterke velferdsgrunner. Fravær over tre dager skal bekreftes ved legeattest eller attest fra annen sakkyndig. Ved særlig stort fravær vurderer studieleder sammen med praksislærer og faglærer om hele praksisperioden skal tas på nytt. Tidspunkt for eventuell ny praksis avtales særskilt, men regelen er at den gjennomføres i samme semester slik at vanlig studieprogresjon er mulig.

Som student i kroppsøving og idrettsfag må det påregnes at deltagelse i ekskursjoner/leirskole kan bli en del av praksis. Studenten må derfor være forberedt på at praksis kan medføre arbeid utenom vanlig arbeidstid og også overnatting.

Studenter som er i praksis og skal delta i studentpolitisk arbeid, må følge retningslinjene for tilstedeværelse som er beskrevet i studieplan. I studier med krav om 100 % tilstedeværelse, må studenter gjøre avtale med praksislærer om å ta igjen restpraksis i undervisningsfri periode. Studenter som ikke kan delta i studentpolitisk arbeid på grunn av praksisgjennomføring, må melde fravær i sitt verv i god tid slik at vararepresentant kan overta oppgaven.

SKJEMA I FRONTER
Det forventes at følgende dokumentene hentes ut fra Fronter og anvendes, og spørreskjemaene besvares i innleveringsmappe på Fronter:
- Erklæring om taushetsplikt
- Skjema for studentens forventningsavklaring
- Faglærers oppgaver og sjekkliste ved praksisbesøk
- Praksislærers momentliste for vurdering og vurderingsskjema

RUTINER VED TVIL OM BESTÅTT PRAKSISOPPLÆRING:
Hvis det er tvil om en student kan få bestått karakter i en praksisperiode, skal praksislærer ta kontakt med rektor ved praksisskolen og faglærer ved Nord universitet. I en individuell samtale, så tidlig som mulig i perioden, orienteres studenten om at praksis kan bli vurdert til Ikke bestått. Studenten får skriftlig tilbakemelding fra praksislærer om hva som må forbedres i resterende del av praksisperioden. Skriftlig dokumentasjon på at samtalen er gjennomført skrives under av student og praksislærer. Praksislærer oppbevarer dokumentet inntil studenten er ferdig med praksisperioden. Blir ikke forhold som er omtalt i samtalen tilstrekkelig forbedret, vil studenten få Ikke bestått i praksis.

Det kan oppstå forhold på slutten av praksisperioden som fører til at perioden blir vurdert til Ikke bestått. Praksislærer må ta slike forhold opp med studenten så fort som mulig, og kontakte rektor og faglærer.

Kostnader

Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Universitetet yter tilskudd til reiseutgifter etter gjeldende vedtak.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Det er krav om 100 % deltagelse i praksis.
Arbeidskravet må være godkjent for å få bestått praksis.
Oppgave(r)
Kommentar Godkjent innleveringsoppgave knyttet til fag og praksis.
Arbeidskravet må være godkjent av faglærer for å få bestått praksis.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar Deltagelse på reflekssjonsseminar på Nord universitet Røstad i etterkant av praksis. Foregår mellom faglærere og studenter
Arbeidskravet må være godkjent av faglærer for å få bestått praksis.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Praksis Individuell Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar Praksislærer vurderer studentens arbeid i praksisperioden til Bestått/ikke bestått.

Dersom arbeidskrav blir vurdert til Ikke godkjent eller gjennomføring av praksis blir vurdert til Ikke bestått, må hele praksisperioden med arbeidskrav, tas på nytt.

På vitnemålet slås karakterene i de 6 praksisemnene sammen til en karakter i praksisopplæring. Samlet karakter settes når alle praksisperioder er gjennomført og vurdert til Bestått.