Nord Universitet

Nord Universitet

KOM3011, Offentlig rett

KOM3011, Public Law

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Ledelse og Sosiologi

 • Emneansvarlig

  Anne Marit Vigdal
 • Studieplan

  Kull 2017/2018

Emneinnhold

Emnet gir en innføring i forvaltningsrett hvor sentrale tema er rettssikkerhet innen forvaltningsretten, virkeområdet for forvaltningsloven, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Emnet omhandler også regelverket knyttet til offentlighet i forvaltningen, og sentrale tema i kommunalretten.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Har kunnskap om

Ferdigheter

Generell kompetanse

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Fire samlinger med til sammen åtte undervisningsdager. Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner i grupper og i plenum. Det forutsettes at studentene deltar på samlingene. Mellom samlingene legges det opp til selvstudium gjennom lesning av pensum og arbeid med oppgaver.
Forelesninger, gruppearbeid og individuell oppgaveløsning.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 1 1
Kommentar Det skal leveres en innleveringsoppgave, basert på individuelt arbeid eller arbeid i grupper bestående av to til tre personer. Oppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 6 timer A-F 100% Nei
Kommentar Intern sensur.

Pensumlitteratur

Eckhoff, Torstein og Smith, Eivind (2014). Forvaltningsrett. (10. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN 978-82-1502-299-4
Engelsrud, Gerd, Jahren, Gunnar og Sletnes, Gunnar (2014). Kommunalrett: oppgaver, organisering, kontroll. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
ISBN 978-82-0245-321-3

Anbefalt tilleggslitteratur

Hopsnes, Roald og Østenstad, Bjørn Henning (2011). Oppgavebok i forvaltningsrett I: kursoppgaver, oppgaver for selvstudium, juridisk metode og oppgaveteknikk. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
ISBN 978-82-4501-229-3

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
KOM301 15