Nord Universitet

Nord Universitet

MMT3300, Bachelorproduksjon

MMT3300, Bachelor production

Fakta

 • Omfang

  30 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk / Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Håvard Sørli
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Krever minst 90 studiepoeng innenfor Bachelorstudiet i Multimedieteknologi.

Emneinnhold

Bachelorproduksjon er den avsluttende produksjonen etter 3 års studie. I dette emnet kan studentene selv velge en problemstilling og en produksjonsoppgave å fordype seg i gjennom det siste halve året. Produksjonen kan gjøres alene, eller i team. Hver enkelt problemstilling skal godkjennes av veiledere og mentorer fra fagmiljøet. Produksjonen kan gjerne gjøres i samarbeid med næringsaktør/produksjonsselskap.

Forventet læringsutbytte

Etter endt bachelorproduksjon skal studentene kunne:

Til eksamensproduksjonen skal det skrives en metoderapport på max 40 sider (eksklusivse vedlegg)  etter mal som skal inneholde en drøfting av og refleksjon om produksjonen. Denne drøftingen bør ta hensyn til følgende momenter:

 Synopsis, manus, storyboard, produksjonsplan og kalkyle skal legges ved metoderapporten. Brukes det opphavsrettbeskyttet musikk, må det legges ved kopi av skjema som er fylt ut til TONO/NCB.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Gruppearbeid, studio/labarbeid/produksjon og veiledning.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Prosjekt
Kommentar Forprosjekt som inkluderer problemstilling, pitch, teorigrunnlag og metodevalg må være godkjent for å få levere bachelorproduksjonen.
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%)

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Bacheloroppgave A-F 100% Nei
Kommentar Bachelor production incl. business pitch and report, individual or group with a grade.

The grade can be adjusted through the individual oral exam of the bachelor production, business pitch and report.

External examinor

Pensum

Pensumlitteratur

Ikke felles pensum i dette emnet / No common reading list in this course.

Anbefalt tilleggslitteratur

Vannebo, Berit Irene et al. (2013). Veiledning til akademisk skriving ved HiNT. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag .
http://www.nord.no/no/bibliotek/skrive-og-referere/Documents/Veiledning%20til%20akademisk%20skriving%20ved%20HiNT.pdf
VIKO : Help with Academic Writing from the NTNU University Library.
http://www.ntnu.edu/viko