Nord Universitet

Nord Universitet

MMT3500, Bacheloroppgave med metodeseminar

MMT3500, Bachelor Thesis and Methodology

Fakta

 • Omfang

  20 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Trond Olav Skevik
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

90 studiepoeng med emner fra 1. og 2. studieår i multimedieteknologi eller spill og opplevelsesteknologi.

Emneinnhold

Bachelorprosjektet gir studentene øvelse i å formulere problemstillinger knyttet til utvikling eller anvendelse av multimedieteknologi, spill eller andre digitale produkter. Studentene gjennomfører en analyse av problemstillingen med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale. Studentene skal fortrinnsvis inngå i et produksjonsteam for å utvikle et digitalt produkt hos en ekstern oppdragsgiver.

Contents

In the bachelor project the students learn how to formulate tasks and research problems regarding developing or using multimedia technology, games or other digital products. The students perform anayses of their research questions both theoretically and empirically. The students should be part of a production team to develop a digital product/prototype with an external client.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha:

Learning outcome

After finishing the subject the students should have:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, metodeseminar, individuell og gruppevis veiledning.

Lectures, seminars and tutoring individually or in teams

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Prosjekt
Kommentar Forprosjekt må være godkjent for å få levere bacheloroppgaven.

A preliminary project must be approved before handing in the final project

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Bacheloroppgave Gruppe A-F 100% Ja
Kommentar Skriftlig bacheloroppgave med gruppevis muntlig eksamen. Oppgaven karaktersettes. Karakteren justeres med en muntlig eksamen. Bacheloroppgaven og demonstrasjon av produktet/spillet kan tas med til den muntlige eksamen. Ekstern sensur. Tittel på bacheloroppgaven settes på vitemålet.

bachelor project wit a written report graded with additional oral exam. The report and a demonstration of the final product may be brought to the oral exam. External grading. The project's title will appear on the final grade sheet.