Nord Universitet

Nord Universitet

NAT231, Naturregistrering I

NAT231, Nature registration methods I

Fakta

 • Omfang

  7,5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Husdyr og utmark

 • Emneansvarlig

  Bjørn Roar Hagen
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Emnet fokuserer på ulike metoder for registrering, kartlegging og overvåking av arter og landskapstyper. Gjennom teori og praksis øves studentene i planlegging, gjennomføring, analysering og rapportering/presentasjon av ulike oppgaver knyttet til datafangst.

• Hvorfor registrering, kartlegging og overvåking?

• Ulike metoder for registrering, kartlegging og overvåking av ulike arter og landskapstyper.

• Planlegging og gjennomføring av utvalgte feltbaserte oppgaver.

• Grunnleggende forhold ved dataanalyse og datapresentasjon; herunder bruk av egnet dataverktøy.

• Gjennomgang av sentrale databaser knyttet til tematikken.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne emnet skal studenten, gjennom praktisk feltøvelser og/eller via ulike databaser, kunne planlegge og gjennomføre datafangst fra norske økosystemer. Bed bakgrunn i kjennskap til metodespesifikke problemstillinger skal studenten kunne vurdere gode løsninger for innhenting, sammenstilling og analysering av data som et ledd i kartlegging og overvåking av utvalgte arter og landskapstyper.

Ferdigheter

Studenten skal i løpet av emnet ha tilegnet seg teoretiske og praktiske ferdigheter knyttet til ulike registreringsmetoder samt kunne bruke ulike registrerings- og analyseverktøy. Studenten skal i tillegg ha tilegnet seg ferdigheter i å kunne rapportere resultatet både muntlig og skriftlig og påvise styrker og svakheter ved datagrunnlaget.

Generell kompetanse

Studenten skal etter fullført emne kunne se nytten av og ha evnen til å foreta feltbaserte registreringer.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, feltøvelser og både gruppevis og individuell rapportering.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Øvinger 9 9
Kommentar Det organiseres 9 feltøvelser i høstsemesteret. Alle feltøvingene krever for- og etterarbeid. Alle feltøvinger med for- og etterabeid må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Semesteroppgave A-F 20% Nei
Kommentar Semesteroppgave i høstsemesteret må være bestått for å avlegge muntlig eksamensdel.
Muntlig eksamen Individuell A-F 80% Nei
Kommentar Intern sensur.

Samlet vurdering settes når alle komponenter er bestått.