Nord Universitet

Nord Universitet

NAT240, Naturregistrering

NAT240, Nature registration methods

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Husdyr og utmark

 • Emneansvarlig

  Bjørn Roar Hagen
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Emnet fokuserer på ulike metoder for registrering, kartlegging og overvåking av arter og landskapstyper. Gjennom teori og praksis øves studentene i planlegging, gjennomføring, rapportering og presentasjon av ulike oppgaver knyttet til datafangst.

Forventet læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet forventes det at studenten skal ha fått økt kunnskap om og ferdigheter med å planlegge og gjennomføre ulike måter å hente data fra norske økosystemer på, samt rapportere og presentere slike data. Studentene skal videre kunne anvende tilegnet kunnskap og ferdigheter for med kritisk blikk kunne diskutere ulike løsninger knyttet til metodespesifikke problemstillinger som presenteres i undervisningen.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, feltøvelser og både gruppevis og individuell rapportering. 

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Øvinger 18 18
Kommentar Det organiseres 9 feltøvinger i høstsemesteret og 9 feltøvinger i vårsemesteret. Alle feltøvinger krever for- og etterarbeid. Alle 18 feltøvinger med for- og etterarbeid må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Semesteroppgave A-F 20% Nei
Kommentar Semesteroppgave i høstsemesteret.
Må være bestått for å avlegge muntlig eksamensdel.
Semesteroppgave A-F 20% Nei
Kommentar Semesteroppgave i vårsemesteret.
Må være bestått for å avlegge muntlig eksamensdel.
Muntlig eksamen Individuell A-F 60% Nei
Kommentar Intern sensur.
Samlet vurdering settes når alle komponenter er bestått.

Pensumlitteratur

Ringmerking som vitenskapelig metode (2009).
http://www.nhm.uio.no/fakta/zoologi/fugl/ringmerking/Metode_2.htm
Selås, Vidar (2011). Mulige indirekte effekter av klimavariasjoner for smågnagere og hønsefugler : bestandsfluktuasjoner 1920-2010 vurdert i forhold til frøsetting og sommertemperatur. Ås: Universitetet for miljø og biovitenskap, Institutt for naturforvaltning . (INA Fagrapport ; 16)
Legges ut i Fronter.
Marcstrom, V., R.E. Kenward, E. Engren (1988). The impact of predation on boreal tetranoids during vole cycles : an experiment. Journal of animal ecology, 57(3), 859-872.
http://www.jstor.org/stable/5097?seq=1#page_scan_tab_contents
Nybø, Signe (2010). Naturindeks for Norge 2010. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning.
ISBN 978-82-7072-405-5
http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/1622/DN-utredning-3-2010_nett_ny.pdf
Brainerd, Scott (2005). Lokalforankret forvaltning og nasjonal overvåking av småvilt : en kunnskapsoppsummering med anbefalinger for framtidig satsing. Oslo: Norsk institutt for naturforskning.
Sammendrag, s. 15-37, kap. 3.1
ISBN 82-426-1562-4
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2005/38.pdf
Pedersen, Hans Chr. ... [et al.] (1999). Betydningen av jakt på lirypebestander : framdriftsrapport 1996-1998. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning. (NINA Oppdragsmelding ; 578)
s. 14.15
ISBN 82-425-1005-3
http://www.nb.no/nbsok/nb/d89e5fa854bfb3f1cf15757eef173f1f.nbdigital?lang=no#3
Østnes, Jan Eivind et al. (2010). Kartlegging av spillplasser for dobbeltbekkasin (Gallinago media) i Nord-Trøndelag. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag ; 116)
Sammendraget + s. 9-17
ISBN 978-82-7456-606-4
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/146415/Utredning-nr-116.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Linnell, John, John Odden og Jon Martin Arnemo (2008). Viltforskning : til hvilken pris?.
http://forskning.no/dyreforsok-rovdyr-okologi/2008/04/viltforskning-til-hvilken-pris
Nilsen, Erlend B. ... [et al.] (2015). Fjellrypeprosjektet i Lierne : årsrapport 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning. (NINA Rapport ; 1217)
Sammendraget
ISBN 978-82-426-2847-3
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2379287/1217.pdf?sequence=1&isAllowed=y