Nord Universitet

Nord Universitet

NAT340, Arealplanlegging med GIS

NAT340, Land Use Planning using Geographical Information Systems

Fakta

 • Omfang

  20 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Husdyr og utmark

 • Emneansvarlig

  Ivar Svare Holand
  Hans W. Thorsen
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

GEO220 Geografisk informasjonsbehandling eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

NAT202 eller NAT203 Forvaltnings- og miljørett eller tilsvarende.

Emneinnhold

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, utferd og oppgaver, individuelt eller i gruppe, der studentene skal arbeide med planleggingsspørsmål knytta til grønnstruktur og LNF-områder.
Undervisningsmateriale blir tilrettelagt med nettstøtte. Studentene skaffer kunnskap på egen hånd gjennom prosjekter der GIS anvendes som verktøy i oppgaveløsningen

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar En dags utferd er obligatorisk.
To øvinger som kan gjennomføres individuelt eller som gruppeoppgave med inntil tre studenter. Øvingene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Studentene skal levere en rapport fra den obligatoriske utferden. Rapporten må være godkjent før kandidaten får gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 24 timer A-F 100% Nei
Kommentar Intern sensur.

Pensumlitteratur

Fiskaa, Helge (2012). Fysisk detaljplanlegging. [Trondheim]: Noregs teknisk-naturvitenskapelege universitet.
ISBN 978-82-7259-128-0
Fjellheim, Eva Maria (2013). Utmarkskonflikt i sørsamisk område: Etnisitet, identitet og rettigheter. Plan, 2013(3), 28-33.
http://www.idunn.no/file/pdf/61487151/plan_2013_03_pdf.pdf
Geodataloven (2010). (2012). Lov om infrastruktur for geografisk informasjon. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-09-03-56
Forskrifter og veiledere til loven, som vi bruker i faget, er også pensum.
Grinderud, Knut et al. (2016). GIS : geografiens språk i vår tidsalder. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Kapittel 1 og 3
ISBN 978-82-450-1995-7
Heiberg, Eli (1999). Planlegging i kulturlandskapet : når bruk og vern skal kombineres. [Oslo]: Landbruksforl..
7-16
ISBN 82-529-2343-7
http://www.nb.no/nbsok/nb/f431146382c67a05006003ee98d79c9e.nbdigital?lang=no#0
Jensen, Rolf H. (2013). Planleggerprofesjonens utvikling gjennom de siste hundre år. Plan, 2013(4-5), 6-15.
http://www.idunn.no/file/pdf/62883224/plan_2013_04-05_pdf.pdf
Plan- og bygningsloven (2008). (2016). Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
Forskrifter og veiledere til loven, som vi bruker i faget, er også pensum.
Aarsæther, Nils (red.) (2012). Utfordringer for norsk planlegging : kunnskap, bærekraft, demokrati. Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforl..
ISBN 978-82-7634-901-6

Anbefalt tilleggslitteratur

Kleven, Terje (2011). Fra gjenreisning til samfunnsplanlegging : norsk kommuneplanlegging 1965-2005. Trondheim: Tapir akademisk.
ISBN 978-82-519-2691-1