Nord Universitet

Nord Universitet

OAL100FU, Organisasjon og ledelse

OAL100FU, Organization and Management

Fakta

 • Omfang

  12 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Folkeuniversitetet, NSN

 • Emneansvarlig

  Kjell Åge Gotvassli
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet

Emneinnhold

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene en grunnleggende og grundig innføring i organisasjonsteori og ledelse i praksis. Studentene skal tilegne seg kunnskaper, forståelse og anvendelse av teorier og prinsipper innen organisasjon og ledelse.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning: - praktiske utviklingsoppgaver og/eller teoretiske oppgaver  

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 6 timer A-F 100% Nei
Kommentar Intern sensur.

Eksamen arrangeres vanligvis i januar og mai/juni hvert år.

Pensum

Pensumlitteratur

Busch, Tor, Jan Ole Vanebo og Dehlin, Erlend (2010). Organisasjon og organisering. (6. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN 978-82-1501-628-3
Kaufmann, Geir og Kaufmann, Astrid (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse. (5. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
ISBN 978-82-450-1449-5