Nord Universitet

Nord Universitet

OAL1201, Prosjektledelse

OAL1201, Project Management

Fakta

 • Omfang

  7,5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Ledelse og Sosiologi

 • Emneansvarlig

  Ove Taranger Nesbø
 • Studieplan

  Kull 2017/2018

Emneinnhold

Emnet skal gi innsikt og forståelse av vesentlige sider ved prosjektarbeid og prosjektledelse. Emnet skal også gi innsikt i ulike typer verktøy for å styre og lede prosjekter. Det er et mål å belyse prosjekter og prosjektarbeid ut fra et strategisk synspunkt.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten har kunnskap om

Ferdigheter
Studenten skal kunne

Generell kompetanse
Studenten

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og øvinger. Presentasjon av prosjekter fra egen arbeidsplass.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 1 1
Kommentar Individuelt eller gruppevis, maks 3 studenter pr gruppe, som må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 6 timer A-F 100% Nei
Kommentar Sensurordning (jf. § 10-2 i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet): to sensorer, hvorav minst én ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles.

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
OAL120 6