Nord Universitet

Nord Universitet

OAL151FU, IT som ledelsesverktøy

OAL151FU, Introduction to IT Management

Fakta

 • Omfang

  6 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Folkeuniversitetet, NSN

 • Emneansvarlig

  Hugo Nordseth
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende datakunnskaper.

Emneinnhold

Emnet skal gjøre studenter fortrolig med informasjonsteknologi (IT), slik at IT kan benyttes aktivt og hensiktsmessig både i løsning av virksomhetens løpende oppgaver og til å videreutvikle virksomhetene og deres tjenester.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studentene skal kjenne til:

Ferdigheter
Studenten skal kunne:

Generell kompetanse

Studenten skal kunne utdype og anvende kunnskap på en problemstilling i en organisasjon.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og oppgaveløsning.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen 6 timer A-F 100% Nei
Kommentar Intern sensur.
Eksamen arrangeres vanligvis i januar og mai/juni hvert år.

Pensum

Pensumlitteratur

Groth, Lars (2005). Lederen, organisasjonen og informasjonsteknologien: det du må vite for ikke å bli overkjørt av IT-folk. (Lederen, organisasjonen & informasjonsteknologien). Bergen: Fagbokforlaget.
Kap. 14 og 15, s. 200 - 232
ISBN 978-82-4500-268-3
Hannemyr, Gisle et al. (2015). Digitale medier: teknologi, anvendelser, samfunn. (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN 978-82-1502-502-5
Nørve, Jens et al (2014). Prosjektveiviseren.
http://www.prosjektveiviseren.no/

Tilleggsinformasjon

I tillegg blir annet læremateriell distribuert via emnets fronterrom slik som lenker til artikler, veiledere, strategidokumenter til KS og DIFI, forelesningsnotater og relevante oppgaver.