Nord Universitet

Nord Universitet

PPU190, Praksisopplæring 1. periode: Læreridentitet og ledelse av læreprosesser

PPU190, Teaching Practice 1st period

Fakta

 • Omfang

  0 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Praktisk-pedagogisk utdanning

 • Emneansvarlig

  Wenche Hammer Johannessen
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Emneinnhold

Praksisopplæringen er en integrert del i studiet. Praksisopplæringen skal være med på å sikre at studenten oppnår relevant og god kompetanse for læreryrket.

Praksisopplæringen skal i følge Forskrift for Praktisk-pedagogisk utdanning tilsvare en arbeidsinnsats på 60 arbeidsdager. Den skal være veiledet, vurdert og variert.

 

Forventet læringsutbytte

Overordnet læringsutbytte som gjelder for alle praksisperioder:
Studenten

Læringsutbytte som gjelder spesielt for første praksisperiode:
Studenten

Praksis

Praksisopplæring 1. periode: Læreridentitet og ledelse av læreprosesser, omfatter 30 dager praksis i 1. studieår.

Supplerende opplysninger

Taushetsplikt: Studenter som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold (elevers, kollegers etc), har taushetsplikt (Lov om universiteter og høgskoler § 4-6). Erklæring om taushetsplikt må underskrives før praksisperioden starter. Underskrevet skjema oppbevares på praksisstedet

Skikkethetsvurdering: I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

Litteraturliste blir utlevert ved studiestart

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Den praktiske delen av utdanningen skal være allsidig, med stigende krav til selvstendighet og ansvar. Studenten skal få erfaring med alle sider ved lærerarbeid og delta aktivt i skolens hverdag. Praksislærer og student lager fremdriftsplan for praksisopplæringen i perioden.

Studenten skal i sitt arbeid ta utgangspunkt i skolens planer, dagsrytme og de forhold som gjelder på praksisstedet. Studenten skal ha jevnlig før- og etterveiledning med praksislærer. Studenten har ansvar for å forberede seg til veiledning, blant annet ved å utarbeide undervisningsplaner.

Praksisopplæringen skal foregå i en autentisk yrkessituasjon med elever og skolens ansatte og hoveddelen skal omhandle det å lede læringsprosesser.
Når studenten er i praksis følger han/hun normal arbeidsdag ved praksisskolen. En arbeidsdag kan bestå av forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av undervisning og av før- og etterveiledning. Den resterende tiden i perioden benyttes til f.eks. observasjon, hjem-skole samarbeid, kollegialt samarbeid.
Praksisopplæringen skal gjennomføres parallelt med samlinger. Praksisopplæringen kan gjennomføres individuelt eller i par.

Praksisopplæring på flere enn en skole i periode 1 og 2 avhenger blant annet av tilgjengelige praksisplasser innen faget.

Studenten skal i løpet av praksisopplæringen ha praksissamtale med faglærer fra høgskolen.

RUTINER VED TVIL OM BESTÅTT PRAKSISOPPLÆRING:
Dersom studenten står i fare for å få Ikke bestått i en praksisperiode, skal praksislærer gi informasjon om dette så tidlig som mulig til respektive faglærer. Det skal i slike tilfeller avholdes et møte mellom praksislærer, student og faglærer. Studenten skal få veiledning og konkrete tilbakemeldinger på områder som må forbedres. Det skal skrives referat fra disse møtene. Dersom en student ikke består en praksisperiode, har studenten rett til ett ekstra forsøk. Studenten må skriftlig melde seg opp til ny praksis. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjene som ordinær praksis.

Kostnader

Høgskolen tildeler praksisplasser i samarbeid med skoler og student. Vi forsøker å tildele praksisplasser slik at lang reisetid unngås, men en del studenter må likevel regne med å få reisetid og reisekostnader i forbindelse med praksisgjennomføringen. Permisjon fra eventuell jobb må påregnes.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar 100 % oppmøte.
Arbeidskravet må være godkjent før man kan få endelig karakter i emnet.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar Undervisningsplaner.
Arbeidskravet må være godkjent før man kan få endelig karakter i emnet.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Praksis Individuell Bestått / ikke bestått % Nei
Kommentar Den veiledede praksisopplæringen i studieåret må være bestått for at studenten skal kunne fortsette å følge utdanningen påfølgende studieår. Dersom det ikke foreligger en vurdering for 1. periode, gjelder ikke dette.

Praksislærer vurderer studentens arbeid opp mot læringsutbyttene etter hver periode med vurderingsuttrykket Bestått/Ikke bestått.

På vitnemålet slås karakterene i alle praksisemner sammen til en karakter i praksisopplæring.
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Nei
Kommentar

Ny/Utsatt eksamen

I følge "Forskrift om eksamen" ved HiNT, har studenter rett til å framstille seg til praksisopplæring to ganger.