Nord Universitet

Nord Universitet

PPU250, Skolen i samfunnet - Pedagogikk 2

PPU250, The school in the community - Pedagogy 2

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Praktisk-pedagogisk utdanning

 • Emneansvarlig

  Bente Fostad
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet

Emneinnhold

Innholdet i emnet handler om læreryrkets funksjoner sett i et system- og samfunnsperspektiv. Det arbeides med tema og problemstillinger knyttet til lærerens endrings- og utviklingsoppgaver, og med de rammer som mandat, styringsdokumenter og organisasjonskultur setter for skolens virksomhet. Etiske problemstillinger, både på individ- og samfunnsnivå, er sentrale i emnet.

Emnet inngår i Praktisk-pedagogisk utdanning.

Forventet læringsutbytte

Studenten

Supplerende opplysninger

Litteraturliste blir utlevert ved studiestart

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Tilfredsstillende studiedeltakelse, minimum 80 %.
Arbeidskravet må være godkjent før man kan gå opp til eksamen.
Oppgave(r)
Kommentar Oppgaver blir nærmere beskrevet i semesterplanen.
Alle arbeidskrav må være godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 7 dager A-F 100% Nei
Kommentar Ekstern sensur.