Nord Universitet

Nord Universitet

PPU2901, Praksisopplæring 2. periode: Ledelse og samarbeid

PPU2901, Teaching Practice 2nd period

Fakta

 • Omfang

  0 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Praktisk-pedagogisk utdanning

 • Emneansvarlig

 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

PPU190 må være bestått for at studenten skal kunne fortsette med PPU290.

Emneinnhold

Praksisopplæringen er en integrert del i studiet. Praksisopplæringen skal bidra til å sikre at studentene oppnår relevant og god komeptanse for læreryrket.

Opplæringen skal foregå i en autentisk yrkessituasjon med elever og skolens ansatte. Opplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Når studenten er i praksis følger han/hun normal arbeidsdag ved praksisskolen.

I andre studieår arbeider studenten med et yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU) som forutsetter aksjoner i skole og/eller bedrift. Arbeidet utføres i grupper, og ikke alle praksisskoler vil være arena for aksjoner. Utviklingsarbeidet er derfor gitt en egen emneplan (4. praksisperiode),  hvor faglærer foretar vurderingen. Der gruppene har aksjoner i praksislærers klasse, vil aksjonene være sentrale gjennom perioden. Gjennomføring av aksjoner vil uansett kunne være tema i veiledningssamtaler med alle praksislærere.

Forventet læringsutbytte

Overordnet læringsutbytte som gjelder for alle praksisperioder er satt opp i emneplanen for 1. periode, PPU 190.

Læringsutbytte som gjelder spesielt for andre praksisperiode:
Studenten

Praksis

Praksisopplæring 2. periode: Ledelse og samarbeid, omfatter 12 dager praksis i 2. studieår

Supplerende opplysninger

Taushetsplikt: Studenter som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold (elevers, kollegers etc), har taushetsplikt (Lov om universiteter og høgskoler § 4-6). Erklæring om taushetsplikt må underskrives før praksisperioden starter. Underskrevet skjema oppbevares på praksisstedet.
Skikkethetsvurdering: I lærerutdanningene skal universitetet vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Den praktiske delen av utdanningen skal være allsidig, med stigende krav til selvstendighet og ansvar. Praksislærer og student lager fremdriftsplan for praksisopplæringen.
Studenten skal i sitt arbeid ta utgangspunkt i skolens planer, dagsrytme og de forhold som gjelder på praksisstedet. Studenten skal ha jevnlig før- og etterveiledning med praksislærer. Studenten har ansvar for å forberede seg til veiledning.
Praksisheftet gir nærmere opplysninger om hvordan aksjoner i studentens yrkespedagogiske utviklingsarbeid i andre studieår kan integreres i praksisopplæringen.
Praksisopplæring på flere enn en skole i periode 1 og 2 avhenger blant annet av tilgjengelige praksisplasser innen faget.
Studenten skal i løpet av praksisopplæringen ha praksissamtale med faglærer fra universitetet.

RUTINER VED TVIL OM BESTÅTT PRAKSISOPPLÆRING:
Dersom studenten står i fare for å få Ikke bestått i en praksisperiode, skal praksislærer gi informasjon om dette så tidlig som mulig til respektive faglærer. Det skal i slike tilfeller avholdes et møte mellom praksislærer, student og faglærer. Studenten skal få veiledning og konkrete tilbakemeldinger på områder som må forbedres. Det skal skrives referat fra disse møtene. Dersom en student ikke består en praksisperiode, har studenten rett til ett ekstra forsøk.
Studenten må skriftlig melde seg opp til ny praksis. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjene som ordinær praksis.

Kostnader

Universitetet tildeler praksisplasser i samarbeid med skoler og student. Vi forsøker å tildele praksisplasser slik at lang reisetid unngås, men en del studenter må likevel regne med å få reisetid og reisekostnader i forbindelse md praksisgjennomføringen. Permisjon fra eventuell jobb må påregnes.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning
Kommentar Det kreves 100 % oppmøte.
Arbeidskravet må være godkjent for å få avsluttende vurdering i den enkelte del av emnet.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar Undervisningsplaner.
Arbeidskravet må være godkjent for å få avsluttende vurdering i den enkelte del av emnet.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Praksis Individuell Bestått / ikke bestått % Nei
Kommentar Praksislærer vurderer studentens arbeid opp mot læringsutbyttene med vurderingsuttrykket Bestått/Ikke bestått.
På vitnemålet slås karakterene i alle praksisemner sammen til en karakter i Praksis.

Ny/Utsatt eksamen

I følge "Forskrift om eksamen" ved HiNT, har studenter rett til å fremstille seg til praksisopplæring to ganger.