Nord Universitet

Nord Universitet

PPU296, Praksisopplæring 3. periode: Overgang grunnskole - videregående opplæring

PPU296, Teaching Practice 3rd period

Fakta

 • Omfang

  0 Studiepoeng

 • Varighet

  4 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Praktisk-pedagogisk utdanning

 • Emneansvarlig

  Wenche Hammer Johannessen
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Praksisperioden kan fordeles over begge studieår. Den kan også gjennomføres i større gruppe.

Tredje praksisperiode er nærmere omtalt i praksisheftet.

Forventet læringsutbytte

Studenten

Praksis

Praksisopplæring 3. periode: Overgang grunnskole - videregående opplæring, omfatter 10 dager praksis som kan fordeles over begge studieår.

 

Supplerende opplysninger

Taushetsplikt: Studenter som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold (elevers, kollegers etc), har taushetsplikt (Lov om universiteter og høgskoler § 4-6). Erklæring om taushetsplikt må underskrives før praksisperioden starter. Underskrevet skjema oppbevares på praksisstedet.

Skikkethetsvurdering: I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Tredje praksisperiode foregår i tilknytning til ungdomsskolen med spesielt fokus på overgang til videregående opplæring. Utdanningsvalg og aktiviteter knyttet til relevante fagområder vil være utgangspunkt for praksisopplæringen. Denne praksisopplæringen kan fordeles over begge studieår og foregå på ulike læringsarenaer.

RUTINER VED TVIL OM BESTÅTT PRAKSISOPPLÆRING:
Dersom studenten står i fare for å få Ikke bestått i en praksisperiode, skal praksislærer gi informasjon om dette så tidlig som mulig til respektive faglærer. Det skal i slike tilfeller avholdes et møte mellom praksislærer, student og faglærer. Studenten skal få veiledning og konkrete tilbakemeldinger på områder som må forbedres. Det skal skrives referat fra disse møtene.
Dersom en student ikke består en praksisperiode, har studenten rett til ett ekstra forsøk.Studenten må skriftlig melde seg opp til ny praksis.
Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjene som ordinær praksis.

Kostnader

Høgskolen tildeler praksisplasser i samarbeid med skoler og student. Vi forsøker å tildele praksisplasser slik at lang reisetid unngås, men en del studenter må likevel regne med å få reisetid og reisekostnader i forbindelse med praksisgjennomføringen. Permisjon fra eventuell jobb må påregnes.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar 100 % oppmøte.
Arbeidskravet må være godkjent før man kan få endelig karakter i emnet.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar Logg, som leveres faglærer.
Arbeidskravene må være godkjent før man kan få endelig karakter i emnet.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Praksis Individuell Bestått / ikke bestått % Nei
Kommentar Praksislærer (her: faglærer) vurderer studentens arbeid opp mot læringsutbyttene med vurderingsuttrykket Bestått/Ikke bestått.

Ny/Utsatt eksamen

I følge "Forskrift om eksamen" ved HiNT, har studenter rett til å fremstille seg til praksisopplæring to ganger.