Nord Universitet

Nord Universitet

SPO1010, Spilldesign

SPO1010, Game Design Fundamentals

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk / Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Hugo Nordseth
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Emneinnhold

Innhold
Emnet handler om å forstå prosessen for hvordan et spillkonsept eller en medierik nettressurs blir beskrevet, designet og utviklet fra idèstadium til ferdig produkt. Emnet beskriver ulike roller og arbeidsoppgaver som en utvikler har i et utviklingsteam. Det fokuseres på hva som utgjør byggesteinene i et godt spilldesign og hva forutsetningene for en god spillopplevelse er.

Emnet skal gi grunnleggende kunnskap om og ferdigheter i fortellerteknikk og dramaturgi som grunnlag for å utvikle multimediale historier, opplevelser og spill, og bevisstgjøre i forhold til budskap, målgruppe og etiske spørsmål.Videre skal emnet gi studentene grunnleggende kunnskaper om spill og aktuelle utviklingsmetoder ved utvikling av dataspill. Et viktig tema blir å skape en god spillidé som omsettes til et engasjerende spill.Emnet danner grunnlag for arbeidsmåter senere i studiet, og teorien vil kontinuerlig støttes ved bruk av aktuell programvare.

Content
This subject concerns the process of describing, designing and developing a game concept or a media rich online resource from budding idea to a finished product. It describes different roles and tasks involved in this process. Focus is on the building blocks of a good game design and what the prerequisites for a good gaming experience are.

The subject should provide good, basic knowledge about, and skills in storytelling and dramaturgy to develop multimedia stories, events and games. It should also raise awareness regarding message, target audience and ethical questions. Further the subject should give the students fundamental skills and knowledge on game development and appropriate development methods. An important topic is to develop a potentially good game idea to an engaging game. The subject forms part of the foundation for work methods later in the studies, and the theory will continously be supported by current software.

Forventet læringsutbytte

Etter å ha gjennomgått emnet skal studenten innen temaet fortellerteknikk kunne

For temaene spilldesign og spillutvikling skal studenten kunne

Learning Goals

After finishing this subjects part on storytelling, the students should

After finishing the topics gamedesign and game development the students should be able to

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og oppgaveløsning.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 5 5
Kommentar Fem obligatoriske innleveringer som må være godkjent for å få ta eksamen

Five mandatories that must be approved to be eligible for exam
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%).

Attendance (80%)

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 100% Nei
Kommentar Mappevurdering basert på utvalgte obligatoriske innleveringer.
Intern sensur.
Samlet vurdering settes når alle obligatoriske innleveringer er godkjent

Portfolio assessment based on mandatories.
Local grading.
Final grading happens when all mandatories have been approved

Pensumlitteratur

Fullerton, Tracy (2008): Game design workshop : a playcentric approach to creating. 2nd ed. Amsterdam : Elsevier; Morgan Kaufmann
ISBN 978-0-240-80974-8