Nord Universitet

Nord Universitet

SPO1410, Programmere 3D-spill

SPO1410, Programming 3D games

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Ståle A. Nygård
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

Krav: SPO1110 Grunnleggende programmering og MMT1050 Introduksjon til 3D eller tilsvarende

Emneinnhold

Emnet handler om hvordan programmering av enkle 3D-applikasjoner og spill foregår. Emnet tar for seg ulike utviklingsmiljøer og teknologier for 3D-applikasjoner.
Videre gir emnet praktisk erfaring med prosjektjobbing i mindre utviklingsteam.

Emnet gir studentene en grunnleggende opplæring i utvikling av 3D-applikasjoner for flere plattformer gjennom praktisk bruk av objektorientert programmering, ulike programmeringsverktøy, -teknikker og -språk. Emnet fokuserer også på hvilke begrensninger og muligheter ulike utviklingsverktøy pålegger utviklere av 3D-applikasjoner.

Content

This subject addresses how simple 3D games and applications are programmed. Different programming environments and technologies are covered. The subject also gives experience in working with project management in small teams. 

Students get a basic training in programming 3D applications for multiple platforms using object orientered programming, different programming tools, techniques and languages. The subject focuses on limitations and possibilities the different tools impose on the developer.

Forventet læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha:

Kunnskap om:

Ferdigheter innen:

Learning outcome

After completing the subject students should have:

Knowledge about:

Skills within:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og oppgaveløsning.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 6 6
Kommentar Seks obligatoriske individuelle innleveringer som må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%).

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Prosjektoppgave Gruppe A-F 100% Nei
Kommentar Gruppeprosjekt med individuell vurdering.
Intern sensur