Nord Universitet

Nord Universitet

SPO1510, Spillkultur

SPO1510, Gaming Culture

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Hugo Nordseth
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Emneinnhold

Emnet handler om profesjonsdannelse hvor man blant annet ser på spill som kulturelle uttrykk, hvordan spill kan brukes for å underholde, utdanne og opplyse. Emnet tar også for seg hvordan utviklere må vurdere de etiske og moralske aspektene ved å publisere meningsbelagt innhold gjennom dataspill.

Content:

The course is about professional development, among other things examining games as cultural expressions, how games can be used to entertain, educate and enlighten. The course also examines how developers need to consider the ethical and moral aspects of publishing opinion coated content through video games.
 

Forventet læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha

kunnskap om:

ferdigheter innen:

generell kompetanse innen:

After completing the course, students should have:

knowledge about:

skills within:

general competence within:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og oppgaveløsning.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 6 6
Kommentar Seks obligatoriske individuelle innleveringer som må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%).

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe Individuell A-F 100% Nei
Kommentar Mappevurdering basert på et utvalg av de obligatoriske innleveringene.
Intern sensur.