Nord Universitet

Nord Universitet

SPO2130, Avansert 3D

SPO2130, Advanced 3D

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk / Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Trod Olav Skevik/ Kristian Egge
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

MMT1050 Introduksjon til 3D eller tilsvarende.

Emneinnhold

Dette er et avansert kurs i 3D hvor studentene skal bevege seg dypere inn i 3D-modellering. Her skal de bygge teknisk korrekte modeller som er kompatible med bruk i flere ulike programvareplattformer. Det vil være et sterkt fokus på arbeidsflyt og prosesser.

Studentene videreutvikler sine evner til å gjennomføre et digitalt prosjekt på en profesjonell måte. De skal også forstå 3D-arbeidsflyt og grunnleggende konsepter som skal til for å bygge gode 3D-prosjekter. Studentene lærer å jobbe i prosjekter hvor de setter opp prosjektmål og arbeidsgang for å nå disse målene. Studentene må demonstrere ferdigheter i å modellere, lyssette, teksturere, rigge og animere, samt produsere korrekte filer for det neste leddet i arbeidskjeden, det være seg for spillmotorer eller compositing/video.

Content

This is an advanced course in 3D modelling and rigging. The students are building technically correct models using industry standards compatible with several software packages used for different applications. There will be a strong focus on work flow and processes.

The students will further develop their skills in completing a project in a professional manner. They are also required to understand 3D modelling work flows and fundamental concepts required to finish good 3D projects. The students will learn how to work in projects setting project goals and establishing suitable work flows to reach these goals. They must further demostrate skills in modelling, lighting, texturing, rigging, animating and producing suitable files for the next part of the work process - this being a games engine or for compositing/video.   

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene:

Learning outcome

After completing this course, the students should:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid. Mye praktisk jobbing i relevant programvare.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Praksis 4 4
Kommentar Fire obligatoriske individuelle oppgaver som må være godkjent.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe Individuell A-F 100% Nei
Kommentar Mappevurdering basert på de obligatoriske oppgavene.
Intern sensur.

Samlet vurdering settes når arbeidskrav er godkjent og eksamen bestått.

Tilleggsinformasjon

Nettressurser og utdelt materiale som oppgis ved semesterstart