Nord Universitet

Nord Universitet

SPO2210, Game Design 2

SPO2210, Game Design 2

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Trond Olav Skevik
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

SPO1010 Game Design 1

Emneinnhold

Emnet er en videreføring av SPO1010 Game Design 1. Emnet handler om å fordype seg i konsepter og metoder for spillutvikling, dets innhold og regler, game play, historie, karakterer og level design. Emnet fokuserer på hva som inngår i arbeidet med å lage et godt spilldesign og en god opplevelse for brukerne. 

Emnet går i dybden på temaer som fortellerteknikk og dramaturgi som grunnlag for historiefortelling og underholdningsformidling. Dette medfører videre en fordypning og bevisstgjøring i forhold til budskap, målgrupper og moralske, etiske og kulturelle problemstillinger. 

 

Contents

The course is a continuation of SPO1010 Game Design 1. The course focuses on specializing within the concepts and methods of game development, its content and rules, game play, story, characters and level design. The course focuses on what is needed to create a good game design and a good experience for the users.

The course goes in depth on topics such as narrative techniques and dramaturgy as a basis for storytelling and entertainment dissemination. This leads to a further deepening and awareness in relation to messages, audiences and moral, ethical and cultural issues.

Forventet læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studentene:

Inngående kunnskap om:

Spesialiserte ferdigheter innen

Generell kompetanse innen

Learning outcome

After completing the subject the student will have detailed and specific

In depth knowledge about

Specialised skills on

General competence

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Gruppearbeid og individuelle aktiviteter.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%)
Oppgave(r) 5 5
Kommentar Fem obligatoriske individuelle innlevering som må være godkjent.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Mappe A-F 100% Nei
Kommentar Mappevurdering basert på et utvalg av de obligatoriske innleveringene.

Samlet vurdering settes når arbeidskrav er godkjent og eksamen bestått.

Pensum

Pensumlitteratur

Tilleggsinformasjon

Nettressurser og støttelitteratur som oppgis ved semesterstart og ved behov regnes som pensum