Nord Universitet

Nord Universitet

SPO3020, Mobile nettverksapplikasjoner

SPO3020, Programming Networks Mobile Apps

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Ståle Andre Nygård
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

SPO1110 Grunnleggende programmering og SPO2160 Programmere nettapplikasjoner eller tilsvarende

Emneinnhold

Emnet skal gi studentene en grunnleggende opplæring i utvikling av nettbaserte applikasjoner for mobile plattformer gjennom bruk av objektorientert programmering, ulike programmeringsverktøy, -teknikker og -språk.

Emnet fokuserer også på hvilke begrensninger og muligheter ulike utviklingsverktøy pålegger utviklere av nettbaserte applikasjoner for mobile enheter.

Contents

The subject should give the students basic skills in developing network based applications for mobile platforms using object oriented programming, different programming languages, -tools and -techniques.

The subject also fiocuses on limitations and possibilities different tools give the developer.

Forventet læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene:

Learning outcome

After finishing the subject the students should be able to:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og oppgaveløsning.

Lectures and exercises.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 6 6
Kommentar Seks obligatoriske individuelle innleveringer som må være godkjent.

Six individual mandatories which must be approved to be eligible for final exam.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Prosjektoppgave Individuell A-F 100% Nei
Kommentar Gruppeprosjekt. Individuell vurdering. Intern sensur. Samlet vurdering settes når arbeidskrav er godkjent og eksamen bestått.

Team project. Individual grading. Local grading. Final grading when the mandatories have been approved and the final exam passed.