Nord Universitet

Nord Universitet

SPO3030, Elektronisk portefølje

SPO3030, Portfolio Class

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Trond Olav Skevik
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet, men emnet tar utgangspunt i arbeider som er ferdigstilt eller påbegynt i tidligere emner i bachelorløpet.

Requirements:

No prior subjects required, but this subject revolves around student work completed or started in other subjects during the bachelor course.

Emneinnhold

Dette emnet handler om å lage et elektronisk verktøy for å promotere seg selv og sine kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetansenivå for potensielle oppdrags- og arbeidsgivere .

I dette emnet skal studenten utvikle en kreativ og dynamisk presentasjon som viser de produkter hver enkelt har jobbet med gjennom studiet. Presentasjonen skal enkelt kunne tilpasses ulike målgrupper for å understreke relevant kunnskap og kompetanse. Den skal si noe om den enkeltes interesseområder og ferdigheter, samt de prosjekter, oppdrag og produksjoner studenten har jobbet med.

Content

This subject is about the student himself/herself making an electronic online tool for promoting his/her work, knowledge, skills and general competence level for potential employers.

In this subject the student must develop a creative and dynamic presentation showing products and projects from the entire study program. The portfolio must be possible to target different audiences to promote relevant knowledge and competence. It should say something about the individual students interessesand skills, and also the projects and productions the student has worked on.

Forventet læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha:

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:

Learning goals

After completing the subject, the students should have:

Knowledge about:

Skills in:

Genral competence:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Prosjektarbeid - individuelt og i team.

Project work - individual and in teams.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Oppmøte (80%)

Attendance (80%)
Øvinger 4 4
Kommentar Et antall øvinger som alle må være godkjent for å få gå opp til eksamen,

A number of mandatories to be approved to be eligible for final exam

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Individuell A-F 100% Nei
Kommentar Individuell elektronisk portefølje. Intern sensur.

Individual electronic portfolio. Local grading.