Nord Universitet

Nord Universitet

UAB500, Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen

UAB500, Inquiry based teaching in science and mathematics in kindergarten

Fakta

 • Omfang

  30 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Barnehagelærerutdanning

 • Emneansvarlig

  Tone Nergård
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Forkunnskapskrav

For å starte på emnet kreves gjennomført barnehage- eller førskolelærerutdanning. Da studiet legger opp til arbeidskrav som involverer utprøving og utviklingsarbeid i barnehage, må studentene være ansatt i barnehage i studieperioden.

Emneinnhold

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

Ferdigheter

Studenten

Generell kompetanse

Studenten

Praksis

Studiet legger opp til praksisnærhet. Det er derfor nødvendig at studentene har tilknytning til barnehagen i studietiden.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Emnet er organisert med tre todagers samlinger hvert semester. I tillegg er det nettbaserte undervisningsøkter en fast dag hver uke gjennom begge semestrene. Det er obligatorisk deltakelse i all undervisning. Arbeidsformene varierer mellom forelesning, gruppearbeid, feltarbeid, annet praktisk arbeid og presentasjon og refleksjon over studentenes utprøving av oppgaver i barnehagen. Studentene vil arbeide i nettverksgrupper som er tilknyttet en veileder fra universitetet.
Studentene skal gjennomføre oppgaver og utviklingsarbeid i barnehage og det er derfor nødvendig at studentene har tilknytning til en barnehage i studietiden.

Kostnader

Noe kostnader må påregnes til ekskursjoner i nærområdet ved campus. Inntil kr. 1000,-

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 2
Kommentar Arbeidskrav 1 og 2: Planlegge og gjennomføre to didaktiske opplegg med ei barnegruppe, der det legges til rette for barnas undring og utforsking, med påfølgende etterarbeid i barnehagen. Begge opplegg skal inneholde både naturfag og matematikk, men det er mulig å vekte innholdet slik at det ene har hovedvekt på naturfag, mens det andre har hovedvekt på matematikk. Arbeidene dokumenteres gjennom innlevering av hver sin rapport på ca. 2000 ord.

Oppgave(r) 1
Kommentar Arbeidskrav 3: Individuell multimodal tekst (kan inneholde tekst, bilder, figurer og evt lyd) som dokumenterer en realfaglig hendelse/aktivitet, der studenten har tatt utgangspunkt i barns spontane innspill og utviklet dette til en utforskende aktivitet.
Oppgave(r) 1
Kommentar Arbeidskrav 4: Med utgangspunkt i pedagogisk dokumentasjon fra arbeidskrav 1, 2 eller 3 (bruk av annen situasjon kan avklares med lærer) skal studenten sammen med én eller flere av de ansatte i barnehagen, ut fra gitte didaktiske momenter reflektere over innholdet i den dokumenterte situasjonen . Utgangspunktet for refleksjonen kan være en situasjon som inneholder begge fag, eller to situasjoner som inneholder hhv naturfag og matematikk. Arbeidet skal dokumenteres gjennom et individuelt refleksjonsnotat på 1000 ord.
Oppgave(r) 1
Kommentar Arbeidskrav 5: Faglig individuelt utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. Arbeidet skal munne ut i en skriftlig rapport på 1500 ord og et individuelt muntlig framlegg på 15 minutter. Tema for utviklingsarbeidet skal godkjennes av lærer. Der to eller flere av studentene kommer fra samme arbeidsplass, kan utviklingsarbeidet skje i grupper. Omfanget avgjøres da av lærer i hvert tilfelle.


Annet - spesifiser i kommentarfeltet 1
Kommentar Arbeidskrav 6: Med utgangspunkt i eller som en del av det faglige utviklingsarbeidet (arbeidskrav 5) skal studenten lede et avdelingsmøte i barnehagen der tema er barnehagens arbeid med naturfag og matematikk. Arbeidskravet dokumenteres gjennom et kort planleggingsnotat til møtet og et kort refleksjonsnotat fra drøftingene i møtet.
Oppmøte til undervisning
Kommentar Minimum 80 % studiedeltakelse i både teoretisk og praktisk undervisning.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Mappe Individuell A-F % Ja I arbeidet med mappa er alle hjelpemidler tillatt. I den justerende muntlige eksamen er kun mappa tillatt hjelpemiddel.
Kommentar Endelig vurdering i emnet skjer som individuell mappevurdering. Vurderingsmappa skal inneholde en videreutvikling av fire av de seks arbeidskravene. Arbeidskrav 1 eller 2 og arbeidskrav 5 skal inngå i vurderingsmappa. Studenten velger selv de to siste arbeidskravene som legges i vurderingsmappa.
Med utgangspunkt i vurderingsmappa gjennomføres det en individuell muntlig eksamen. Karakter settes i hovedsak på bakgrunn av vurderingsmappa, mens muntlig eksamen vil ha justerende funksjon på karakteren.
Det gis gradert karakter, A-F, der A er beste karakter og E er siste ståkarakter.
To sensorer, hvorav minst én ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles.

Pensum

Pensumlitteratur

Anundsen, Inger Wallem og Simensen, Anita Movik (2014). Matematikk i naturen – natur i matematikken. I Morten Sæther og Trond Løge Hagen (Red.), Kreativ ute : barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. (s. 163-192 ). Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-1376-4
Björklund, Camilla (2012). Blant baller og klosser : matematikk for de yngste i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
ISBN 978-82-02-39044-0
Broström, Stig og Frøkjær, Thorleif (2016). Realfag i barnehagen : barn og barnehagelærere undersøker naturens lovmessigheter. Oslo: Pedagogisk forum.
ISBN 978-82-7391-176-6
Ejbye-Ernst, Niels (2013). Naturbarnehager - naturfaglig danning i barnehagen. I Kjetil Steinsholt og Maria Øksnes (Red.), Danning i barnehagen : perspektiver og muligheter. (s. 243-261). Oslo: Cappelen Damm akademisk
ISBN 978-82-02-36860-9
Elfstrøm, Ingela et al. (2016). Barn og naturvitenskap : oppdage, utforske og lære i barnehage og skole . Oslo: Cappelen Damm akademisk.
ISBN 978-82-02-51215-6
Fosse, Trude (Red.) (2012). Rom for matematikk i barnehagen. [Bergen]: Caspar.
Kap. 3, 4 og 5
ISBN 978-82-90898-57-6
Fætten, Sølvi Ann (2014). På tur med fortellinger i baklomma. I Morten Sæther og Trond Løge Hagen (Red.), Kreativ ute : barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. (s. 97-114 ). Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-1376-4
Gjems, Liv, Jansen, Turid Thorsby og Tholin, Kristin Rydjord (2012). Fagsamtaler i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 5(22), 1-12.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/478
Hammer, Anne S.E. (2012). Undervisning i barnehagen?. I Elin Eriksen Ødegaard (Red.), Barnehagen som danningsarena. (s. 223-244). Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-1153-1
Hansson, Lena, Löfgren, Lena og Pendrill, Ann-Marie (2014). Att utgå från frågor och situationer i förskolans vardag : vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till? . NorDiNa, 10(1), 77-89.
https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/634/771
Harstad kommune og Statped Nord (2011). Strategi for begrepsundervisning og ferdighetsopplæring (BU) i barnehage og skole i Harstad . Harstad: Harstad kommune .
http://www.harstad.kommune.no/begrepsundervisning-bu.177631.no.html
Holter, Kari og Langholm, Guri (2014). Utforskende naturfag i barnehagen . I Stig Broström, Tove Lafton og Mari-Ann Letnes (Red.), Barnehagedidaktikk : en dynamisk og flerfaglig tilnærming. (s. 87-101). Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 978-82-321-0181-8
Lynngård, Anne Myklebust (2015). På jakt etter naturfag i natur- og friluftsbarnehagen. I Bjørg Oddrun Hallås og Gunnar Karlsen (Red.), Natur og danning : profesjonsutøvelse, barnehage og skole. (s. 135-154). Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-1555-3
Nakken, Anne Hj. og Thiel, Oliver (2014). Matematikkens kjerne. Bergen: Fagbokforlaget.
Kap. 2, 3, 4, 8 og 11
ISBN 978-82-450-1330-6
Naturfag 1/2012: En tidlig start.
http://www.naturfagsenteret.no/c1515376/tidsskrift_nummer/vis.html?tid=1869520
Naturfagsenteret (udatert). Forskerfrø.
http://forskerfro.no/
Utvalgte sider
Simensen, Anita Movik og Anundsen, Inger Wallem (2013). Matematikk i naturfag – et kompetansehevingsprosjekt for barnehagen. MONA - matematik- og naturfagsdidaktik , (2), 7-23.
https://tidsskrift.dk/index.php/mona/article/view/55626
Thulin, Susanne (2007). Hva skjer med læringsinnholdet? : om hvordan førskolelærere og barn kommuniserer om et naturvitenskapelig fenomen. Barnehagefolk, 23(2), 16-25.
Thulin, Susanne (2010). Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan. Nordisk barnehageforskning, 3(1), 27-40.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/255
Åberg, Ann og Taguchi, Hillevi Lenz (2006). Lyttende pedagogikk : etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.
Kap. 7, s. 95-133
ISBN 9788215009575
Selvvalgt pensum knyttet til arbeidskrav.

Tilleggsinformasjon

Med forbehold om endringer. Utdelt materiale kan også inngå i pensum.