Nord Universitet

Nord Universitet

UKL510, Uteklasserommet: Læringsarena, erfaringer og utfordringer i praksis

UKL510, Outside classroom walls - the new learning arena: Experiences and challenges in practice

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Grunnskolelærerutdanning

 • Emneansvarlig

  Jon Arve Husby
  Tove Anita Fiskum
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Emneinnhold

Forventet læringsutbytte

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

I løpet av skoleåret arrangeres 3-4 nettverkssamlinger med faglige innlegg og påfølgende diskusjoner der deltakerne får mulighet til å problematisere, diskutere løsninger og dele erfaringer med utgangspunkt i erfaringer fra grunnskolen. En av samlingene vil være et aktivitetsrettet dagskurs knyttet til LK06.

Det opprettes et fronterrom der problemstillinger diskuteres og erfaringer deles.

Nettverksdiskusjon omkring aktuelle tema innen undervisning utenfor klasserommet. Temaene belyses gjennom møte med teori og praksisfelt.

Prosjektoppgave. Oppgaven skal være knyttet til et eget prosjekt eller en plan for et prosjekt på egen skole. Det vil bli gitt veiledning på prosjektoppgaven.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Godkjent deltagelse i undervisningen, minimum 80 %.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar Deltakelse i minst en av diskusjonene i fronterrommet.
Arbeidskravet må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Oppgave(r)
Kommentar Innsending av problemstilling til prosjektoppgave innen 16. februar/1. oktober. Obligatorisk veiledning. Veiledere fordeles med utgangspunkt i problemstilling.
Arbeidskravet må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Prosjektoppgave Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar Prosjektoppgave: Individuell eller gruppe. Gruppesammensetning til eksamen skal være klar ved innlevering av tema.
Innlevering av prosjektoppgave innen 1. juni/1. desember.
To sensorer, hvorav minst én ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles.

Pensum

Pensumlitteratur

Tilleggsinformasjon

Det er ikke knyttet pensumlitteratur til emnet.