Nord Universitet

Nord Universitet

UTR960, Utrykningsdyktighet

UTR960, Emergency driving skills

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  -

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Trafikklærerutdanning

 • Emneansvarlig

  Elke Hilde Kristoffersen
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Forkunnskapskrav

Studenten må disponere godkjent utrykningsbil.

Emneinnhold

Følgende inngår i emnet:

Gjennomgående temaer i trafikkopplæringen

Fysikk, risiko og trafikksikkerhet

Systematisk og automatisert informasjonsinnhenting

Forberedelser og planlegging før kjøring

Informasjonsgangen

Bevisstgjøring av egenferdighet

Forventet læringsutbytte

Emnet skal bidra til at studenten kan gjennomføre utrykningsopplæring i tråd med de krav som stilles til de som ønsker å erverve kompetansebevis. Dette innebærer å inneha tilstrekkelig trafikal kompetanse til å føre utrykningskjøretøy på en tydelig, sikker, selvstendig, økonomisk og miljøvennlig måte. Studenten skal være bevisst ulike sider ved egen kjøremåte og kunne korrigere og tilpasse egen trafikkatferd i forhold til den øvrige trafikk og det omliggende miljø. Dette fordrer i sin tur at studenten har høy trafikal kompetanse basert på trafikkfaglig kunnskap i forening med gode kjøreteknisk og trafikale ferdigheter.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som samling over to uker etterfulgt av arbeidskrav og eksamensrapport. Emnet innledes med en drøfting av begreper samt lovmessige reguleringer for utrykningskjøring.
Bevisstgjøring og videreutvikling av egen kjøreferdighet skjer i grupper der studentene deler på å kjøre og observere hverandre i ulike trafikkmiljø. Innlæringsteknikken kommenterende kjøring benyttes. Etter kjøringen blir det avsatt tid til refleksjon over kjøringen

Kostnader

Det er studieavgift på emnet

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar 90 % oppmøte under samlingen
Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar Et refleksjonsnotat der studenten vurderer sine sterke og svake sider ved utrykningskjøring. Notatet skal leveres innen 30 dager etter samlingen
Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar Godkjent praktisk prøve i lærevogn der studenten kommenterer sin utrykningskjøring

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Rapport Individuell 30 dager Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar n rapport der studenten legger vekt på trafikksikkerhet og risikoforståelse og sammenhengen mellom fysikk, risiko, hurtig kjøring. Rapporten skal leveres innen 30 dager etter samlingen

Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått. Intern sensur.

Endelig karakter settes når eksamen er bestått og arbeidskrav er godkjent.